โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      กำจัดและป้องกันเหานักเรียนโรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อลดอัตราการการเกิดเหาในเด็กนักเรียน
    1.1.2 เพื่อให้เด็กสามารถดูแลความสะอาดของร่างกายตนเองได้
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ60ของผู้ปกครองสามารถดูแลรักษาความสะอาดร่างกายสำหรับบุตรหลานได้ถูกวิธี
    1.2.2 ร้อยละ80 ของกลุ่มเป้าหมายมีเหาลดลง
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
    นักเรียนโรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมหารือและมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ
    - จัดทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- สำรวจนักเรียนที่มีเหา
    - จัดทำโครงการกำจัดเหาในเด็กนักเรียน ระยะติดตามผล 3 เดือน
    - แจกแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับเหาให้ผู้ปกครอง
    - แนะนำความรู้แก่ผู้ปกครองเรื่องกำจัดเหา
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุด 15 กันยายน 2565

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 5,910.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- หมวกคลุมผมใยสังเคราะห์จำนวน 2ห่อๆละ 150 บาท เป็นเงิน 300.00 บาท
- ผ้าขนหนูขนาด 15*28 จำนวน 30 ผืนๆละ 45 บาท เป็นเงิน 1,350.00 บาท
- ค่าแผ่นพับความรู้ จำนวน 30 แผ่นๆละ 10 บาท เป็นเงิน 300.00 บาท
- แชมพูกำจัดเหาขนาด 20 มล. จำนวน 30 คน (6 ซอง/คน/3เดือน) ซองละ 22 บาท เป็นเงิน 3,960.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,910.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีเหาลดลง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    6.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์


นางจงกร รมมูลตรี ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต