โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์ ปลอดโรค

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อในเด็กเล็กและก่อนวัยเรียน
    1.1.2 เพื่อให้ผู้ปกครอง ครูและผู้ดูแลเด็กร่วมกันควบคุมเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ปลอดจากโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 210 คน
    นักเรียนโรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เปรมปรีดิ์)

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมหารือและมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนแก่ผู้ปกครอง โดยครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
    - ป้องกันและควบคุมเกี่ยวกับโรคมือ ปาก เท้า ในเด็กเล็กและก่อนวัยเรียน
    - ตรวจคัดกรองด้านสุขภาพแก่เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุด 15 กันยายน 2565

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 19,910.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- สบู่เหลวล้างมือ ขนาด 300 มล.จำนวน 6 ขวดๆละ 45 บาท เป็นเงิน 270.00 บาท
- สบู่เหลวล้างมือชนิดเติมขนาด 1000 มล.จำนวน 6 แกลลอนๆละ 220 บาท เป็นเงิน 1,320.00 บาท
- น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเดสตอลขนาด 5000 มล.แกลลอนๆละ 2200 บาท เป็นเงิน 11,000.00 บาท
- เจลแอลกอฮอล์ล้างมือขนาด 500 มล.จำนวน 24 ขวดๆละ180บาท เป็นเงิน 4,320.00 บาท
- หน้ากากอนามัยเด็กจำนวน 30 กล่องๆละ 50 ชิ้น กล่องละ 50 บาท เป็นเงิน 3,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,910.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อในเด็กเล็กและก่อนวัยเรียน
    2. ลดการเกิดโรคในเด็กเล็กและก่อนวัยเรียน

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    6.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     8. อื่นๆ (ระบุ) กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์


นางจงกร รมมูลตรี ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต