โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      อบรมการเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อพัฒนาความรู้ การเฝ้าระวังพัฒนาการแก่ครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง
    1.1.2 เพื่อให้ครูและผู้ปกครอง ดำเนินการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กในโรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ สามารถเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    1.2.2 ร้อยละ100 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีความผิดปกติได้รับการส่งต่อพบแพทย์
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 70 คน
    ผู้ปกครอง ครู บุคลากรในโรงเรียน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมหารือ มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ
    - จัดทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- อบรมและใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(Developmentel Surveillance Promotion)
    - ครู ผู้ปกครอง ดำเนินการประเมินเฝ้าระวังพัฒาการเด็กปฐมวัยตามอายุ ช่วงวัย และบันทึกในคู่มือเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย
    - หากพบเด็กมีพัฒนาการล่าช้า ประสานงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลนครรังสิต/โรงพยาบาลประชาธิปัตย์/แจ้งผู้ปกครอง
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุด 15 กันยายน 2565

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 5,250.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คน ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- ค่าแผ่นพับความรู้ จำนวน 100 แผ่นๆละ 10 บาท เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 70 คน ๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ เช่น ปากกา กระดาษ ดินสอ เป็นเงิน 700.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,250.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยได้รับการคัดกรองและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    6.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์


นางจงกร รมมูลตรี ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต