โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      SAFETY HEALTH นครรังสิต รัตนโกสินทร์

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความรู้ในการปฏิบัติและดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น
    1.1.2 เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ้ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรมีความรู้ในการปฏิบัติและดูแลปฐมพยาบาลเด็กให้ปลอดภัย หากเกิดเหตุ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 18 คน
    ครูและบุคลากรโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมวางแผนดำเนินงาน
    - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงกิจกรรมและขอความร่วมมือในการดำเนินงาน
    - กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้ครูและบุคลากรในการปฏิบัติและดูแลปฐมพยาบาลเด็กให้ปลอดภัย หากเกิดเหตุ
    - กิจกรรมที่ 2 ซักซ้อมแผนอพยพเด็กหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารโรงเรียน โดยขอความอนุเคราะห์วิทยากรและทีมงานจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครรังสิต
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 3 มกราคม 2565 สิ้นสุด 15 กันยายน 2565

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 10,797.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมที่ 1
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 1 ท่าน ๆ ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม จำนวน 2 ท่าน ๆ ละ 1 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1200 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 22 คน ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 770 บาท เป็นเงิน 770.00 บาท
- ค่าชุดอุปกรณ์ประกอบการให้ความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นเงิน 4,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 7,070.00 บาท
กิจกรรมที่ 2
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7 คน ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 245 บาท เป็นเงิน 245.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ประกอบการฝึกอพยพหนีไฟ เช่น ป้ายจุดรวมพล ป้ายบอกทางหนีไฟ ฯลฯ เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าไวนิลโครงการ ขนาด 1.20 ม.*2.50 ม. (ตร.ม.ละ 150 บาท) เป็นเงิน 482.00 บาท
รวมเป็นเงิน 3,727.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,797.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ครูและบุคลากรมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
    2. เมื่อเกิดอัคคีภัยในโรงเรียน ทุกคนปลอดภัย

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    6.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์


นางเจริญศรี บุญสกุล ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต