โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมสุขภาพ นครรังสิต รัตนโกสินทร์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยช่องปากและบริการป้องกันฟันผุในเด็กอายุ 2 - 6 ปี ให้ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและส่งเสริมให้มีการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน
    1.1.2 เพือส่งเสริมให้เด็กเติบโตตามวัย ลดภาวะโภชนาการเกิน (อ้วน) ในเด็กปฐมวัย
    1.1.3 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดกรองและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
    1.1.4 เพื่อให้เด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ปัญหาได้ทันเวลา
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น มีฟันผุลดลง
    1.2.2 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย (อ้วน) ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม และมีน้ำหนักที่ลดลง
    1.2.3 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
    1.2.4 ร้อยละ 100 ของเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการติดตาม คัดกรองซ้ำ และส่งต่อให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 427 คน
    นักเรียน ครู ผู้ปกครอง โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมวางแผนดำเนินงาน
    - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงกิจกรรมและขอความร่วมมือในการดำเนินงาน
    - กิจกรรมที่ 1 ฝึกการแปรงฟันแห้งที่ถูกวิธี และจัดกิจกรรมแปรงฟันแห้งหลังทานอาหารกลางวันทุกวัน
    - กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและครูในการใช้คู่มือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
    - กิจกกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมทางกายให้กับเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2564 สิ้นสุด 9 กันยายน 2565

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 20,407.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 ค่าอุปกรณ์ประกอบการฝึกปฏิบัติ ได้แก่แปรงสีฟันเด็กและยาสีฟัน จำนวน 205 ชุด ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 10,250.00 บาท
- กิจกรรมที่ 2 ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 1 ท่าน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 225 คน ๆละ 35 บาท เป็นเงิน 7,875.00 บาท
- ค่าไวนิลโครงการ ขนาด 1.20 ม.*2.50 ม. (ตร.ม.ละ 150 บาท) เป็นเงิน 482.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,407.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. นักเรียนชั้นเด็กเล็ก และชั้นอนุบาล 1 - 3 ในโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ มีสุขภาพช่องปากที่ดี และมีฟันผุลดลง
    2. เด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน มีน้ำหนักที่ลดลง
    3. ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจในการใช้คู่มือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    6.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     8. อื่นๆ (ระบุ) ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกิน การใช้คู่มือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์


นางเจริญศรี บุญสกุล ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต