โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      การรำไม้พองด้วยไท้เก๊ก

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
    1.1.3 เพื่อให้ร่างกายมีการจัดแกนสมดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายสามารถออกกำลังกายด้วยการรำไม้พองด้วยไท้เก๊กได้อย่างถูกต้อง
    1.2.2 ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ระดับดี-ดีมาก
    1.2.3 ร้อยละ ๗๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจความต้องการประชนใจเขตเทศบาลนครรังสิตและจัดประชุมเพื่อหาข้อสรุป การทำโครงการฯ นี้
    - นำข้อมูลสุขภาพและนำมาวางแผนดำเนินงานโครงการฯ
    - ปรึกษาพยาบาลเทศบาลนครรังสิตในการเขียนโครงการนำเสนอของอนุมัติงบประมาณกองทุน หลักประกันเพื่อสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม วางแผน ดำเนินงานและมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - ประสานวิทยากรและสถานที่ ที่ใช้ในการอบรม
    - ดำเนินกิจกรรมช่วงเดือนมกราคม2565ถึงเดือนกันยายน 2565เวลา 15.30-18.00 น. ณ.ลานจอดรถชั้น 10 เทศบาลนครรังสิต ทุกวันจันทร์ อังคาร ศุกร์
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 3 มกราคม 2565 สิ้นสุด 15 กันยายน 2565

4. สถานที่ดำเนินการ ณ.ลานจอดรถชั้น 10 เทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 34,100.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์เครื่องชั่งน้ำหนัก1ชุดๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 1,500.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมค่ากระดาษเอสี่ ค่าปริ้นท์งาน ค่าฟิวเจอร์บอรด์ ฯลฯ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าสมุดบันทึกสุขภาพที่ใช้ในกิจกรรมจำนวน 20 เล่มๆละ 50 บาท เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าจ้างผู้นำการออกกำลังกาย 102 ชั่วโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 30,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,100.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สมาชิกกลุ่มชมรมรำมวยจีนไท้เก๊กและประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตและชุมชนใกล้เคียงมีความพึงพอใจ
    2. สมาชิกในกลุ่มร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มชมรมรำมวยจีนไท้เก๊ก รังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    6.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     6. อื่นๆ (ระบุ) การออกกำลังกายด้วยการรำไม้พองด้วยไท้เก๊ก

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มชมรมรำมวยจีนไท้เก๊ก รังสิต


นางสายพิณ เป็ง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่มชมรมไท้เก๊กรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต