โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ ดนตรีบำบัด ชุดกลองยาวยืดอายุหมู่5

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชมรมผู้สูงอายุหมู่5

3.หลักการเหตุผล
    

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตและสมาธิ จากการเล่นดนตรีบำบัด
    4.2 เพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - สำรวจความต้องการของประชาชนและจัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปการทำโครงการ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
   ขั้นดำเนินการ
    - ประชุม วางแผน ดำเนินงานและมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - ประสานวิทยากรและสถานที่ ที่ใช้ในการทำกิจกรรม
    - ดำเนินกิจกรรมดนตรีบำบัด ชุดกลองยาว ที่โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ทุกวัน จันทร์,อังคาร,พุธ
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.5 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 20  คน
    ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครรังสิต
   กิจกรรม : 5. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 4 มกราคม 2565 สิ้นสุด 14 กันยายน 2565

8. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ซอย รังสิตนครนายก56

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 31,600.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น กระดาษเอ 4 ปากกา ป้ายไวนิล แฟ้มซองใส่เอกสาร สมุด ฯลฯ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 ท่าน จำนวน102 ชั่วโมง ชั่วโมงละ300 บาท เป็นเงิน 30,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,600.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถเล่นเครื่องดนตรีเป็นเพลงได้1 ชิ้น
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจในระดับดี - ดีมาก

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นางเกษร โทสวัสดิ์ หน่วยงาน ชมรมผู้สูงอายุหมู่5
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นาง สำอางค์ ศิลารักษ์ ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่5

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต