โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ดนตรีบำบัด ชุดกลองยาวยืดอายุหมู่5

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตและสมาธิ จากการเล่นดนตรีบำบัด
    1.1.2 เพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถเล่นเครื่องดนตรีเป็นเพลงได้1 ชิ้น
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจในระดับดี - ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจความต้องการของประชาชนและจัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปการทำโครงการ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม วางแผน ดำเนินงานและมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - ประสานวิทยากรและสถานที่ ที่ใช้ในการทำกิจกรรม
    - ดำเนินกิจกรรมดนตรีบำบัด ชุดกลองยาว ที่โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ทุกวัน จันทร์,อังคาร,พุธ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 4 มกราคม 2565 สิ้นสุด 14 กันยายน 2565

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ซอย รังสิตนครนายก56

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 31,600.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น กระดาษเอ 4 ปากกา ป้ายไวนิล แฟ้มซองใส่เอกสาร สมุด ฯลฯ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 ท่าน จำนวน102 ชั่วโมง ชั่วโมงละ300 บาท เป็นเงิน 30,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,600.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นโรคซึมเศร้า ลดความเครียด และลดความแปรปรวนของอารมณ์ มีสุขภาพจิตที่ดี

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมผู้สูงอายุหมู่5
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    6.5 กลุ่มผู้สูงอายุ
     5. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรมผู้สูงอายุหมู่5


นาง สำอางค์ ศิลารักษ์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่5

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต