โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต

3.หลักการเหตุผล
    

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา เรื่องการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตัว ต่อผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเพิ่มมากขึ้น
    4.2 เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เพื่อรวบรวมข้อมูล มาวางแผนดำเนินกิจกรรม
    - ประชุมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและทีมงานศูนย์บริการสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อวางแผนดำเนินงานตามกิจกรรม
    - เขียนโครงการนำเสนอ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลนครรังสิต
   ขั้นดำเนินการ
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยทีมสหวิชาชีพ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักการแพทย์แผนไทย และผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG)
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน 20  คน
    ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง นักกายภาพบำบัด นักการแพทย์แผนไทย และผู้จัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุ
   กิจกรรม : 3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุด 5 สิงหาคม 2565

8. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 18,800.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
- ค่าวัสดุอุปกรณ์(การทำสมุดบันทึกการปฏิบัติงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง) เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 20 คน ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 20 คน ๆ ละ 85 บาท เป็นเงิน 1,700.00 บาท
รวมเป็นเงิน 7,300.00 บาท
วันที่ 3 ธันวาคม 2564
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 20 คน ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 20 คน ๆ ละ 85 บาท เป็นเงิน 1,700.00 บาท
รวมเป็นเงิน 2,300.00 บาท
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 20 คน ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 20 คน ๆ ละ 85 บาท เป็นเงิน 1,700.00 บาท
รวมเป็นเงิน 2,300.00 บาท
วันที่ 1 เมษายน 2565
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 20 คน ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 20 คน ๆ ละ 85 บาท เป็นเงิน 1,700.00 บาท
รวมเป็นเงิน 2,300.00 บาท
วันที่ 3 มิถุนายน 2565
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 20 คน ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 20 คน ๆ ละ 85 บาท เป็นเงิน 1,700.00 บาท
รวมเป็นเงิน 2,300.00 บาท
วันที่ 5 สิงหาคม 2565
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 20 คน ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 20 คน ๆ ละ 85 บาท เป็นเงิน 1,700.00 บาท
รวมเป็นเงิน 2,300.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,800.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา เรื่องการดูแลสุขภาพ
    2. ร้อยละ 95 ของผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นางนพพา บุญพร หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นายชั้น รักสูงเนิน ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต