โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา เรื่องการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตัว ต่อผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเพิ่มมากขึ้น
    1.1.2 เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา เรื่องการดูแลสุขภาพ
    1.2.2 ร้อยละ 95 ของผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง นักกายภาพบำบัด นักการแพทย์แผนไทย และผู้จัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุ

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เพื่อรวบรวมข้อมูล มาวางแผนดำเนินกิจกรรม
    - ประชุมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและทีมงานศูนย์บริการสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อวางแผนดำเนินงานตามกิจกรรม
    - เขียนโครงการนำเสนอ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยทีมสหวิชาชีพ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักการแพทย์แผนไทย และผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG)
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุด 5 สิงหาคม 2565

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 18,800.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
- ค่าวัสดุอุปกรณ์(การทำสมุดบันทึกการปฏิบัติงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง) เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 20 คน ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 20 คน ๆ ละ 85 บาท เป็นเงิน 1,700.00 บาท
รวมเป็นเงิน 7,300.00 บาท
วันที่ 3 ธันวาคม 2564
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 20 คน ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 20 คน ๆ ละ 85 บาท เป็นเงิน 1,700.00 บาท
รวมเป็นเงิน 2,300.00 บาท
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 20 คน ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 20 คน ๆ ละ 85 บาท เป็นเงิน 1,700.00 บาท
รวมเป็นเงิน 2,300.00 บาท
วันที่ 1 เมษายน 2565
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 20 คน ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 20 คน ๆ ละ 85 บาท เป็นเงิน 1,700.00 บาท
รวมเป็นเงิน 2,300.00 บาท
วันที่ 3 มิถุนายน 2565
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 20 คน ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 20 คน ๆ ละ 85 บาท เป็นเงิน 1,700.00 บาท
รวมเป็นเงิน 2,300.00 บาท
วันที่ 5 สิงหาคม 2565
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 20 คน ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 20 คน ๆ ละ 85 บาท เป็นเงิน 1,700.00 บาท
รวมเป็นเงิน 2,300.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,800.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา เรื่องการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตัว ต่อผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเพิ่มมากขึ้น

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    6.4 กลุ่มวัยทำงาน
     3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต


นายชั้น รักสูงเนิน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต