โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      อบรมเชิงปฏิบัติการฟุตซอลเพื่อสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนธัญบุรี

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยการเล่นกีฬาฟุตซอล
    1.1.2 เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
    1.2.2 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะการเล่นกีฬาฟุตซอลเพิ่มมากขึ้นและไม่เกิดอันตรายจากการเล่นกีฬา
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 35 คน
    นักเรียนชาย 15 คน นักเรียนหญิง 20 คน รวม 35 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมวางแผนดำเนินการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชาสัมพันธ์โครงการ และเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจในกีฬาฟุตซอล
    - ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการฟุตซอลเพื่อสุขภาพ ในโรงเรียนธัญบุรีโดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฟุตซอลเพื่อสุขภาพ โรงเรียนธัญบุรี ในวันทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 16.30 -19.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 8 เมษายน 2565 จำนวน 60 วัน ในเวลา 16.30
    - ประเมินผลการดำเนินงานโดยการตอบแบบสอบถามผ่านคิวอาร์โค๊ต
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2564 สิ้นสุด 11 พฤษภาคม 2565

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนธัญบุรี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 45,475.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ลูกฟุตซอล ราคา ลูกละ 355 บาท จำนวน 20 ลูก เป็นเงิน 7,100.00 บาท
- ค่าป้ายไวนิลท์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟุตซอลเพื่อสุขภาพ ขนาด 10 ต.ร.ม. ราคา ต.ร.ม.ละ 150 บาท เป็นเงิน 1,500.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 คน ชั่วโมงละ 200 บาท วันละ 3 ชั่วโมง เป็นเงิน 600 บาท จำนวน 59 วัน เป็นเงิน 35,400.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายวันแรก 1 คน ชั่วโมงละ 200 บาท จำนวน 3 ชั่วโมง เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อๆละ 25 บาท จำนวน 35 คน เป็นเงิน 875.00 บาท
รวมเป็นเงิน 45,475.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,475.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทำให้มีสุขภาพกายและจิตดี
    2. นักเรียนในโครงการมีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรคและไม่เจ็บป่วยง่าย

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนธัญบุรี
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนธัญบุรี


นางชฎาพร เธียรศริพิพัฒน์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต