โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 40

---------------------------------------------------------------------------

   

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 61

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 62

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 63

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 64

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 65

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 68

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 69

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 70

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 71

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 72

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 77

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 78

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 79

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 80

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 81

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 82

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 83

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 84

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 85

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 86

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 88

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 89

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 90

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 91

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 92

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 93

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 94

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 95

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 96

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 97

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 99

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 111

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 112

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 113

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 114

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 115

ชื่อโครงการ
      

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 531. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
  1.2 ตัวชี้วัด
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$target_num

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 155

 คน

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$target_desc

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 1572. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ

4. สถานที่ดำเนินการ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$location

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 1665. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 45,475.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ลูกฟุตซอล ราคา ลูกละ 355 บาท จำนวน 20 ลูก เป็นเงิน 7,100.00 บาท
- ค่าป้ายไวนิลท์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟุตซอลเพื่อสุขภาพ ขนาด 10 ต.ร.ม. ราคา ต.ร.ม.ละ 150 บาท เป็นเงิน 1,500.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 คน ชั่วโมงละ 200 บาท วันละ 3 ชั่วโมง เป็นเงิน 600 บาท จำนวน 59 วัน เป็นเงิน 35,400.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายวันแรก 1 คน ชั่วโมงละ 200 บาท จำนวน 3 ชั่วโมง เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อๆละ 25 บาท จำนวน 35 คน เป็นเงิน 875.00 บาท
รวมเป็นเงิน 45,475.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,475.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$s1

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 174

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$s2

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 175

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$s3

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 176

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$s4

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 177

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$s4sub

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 178

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$s4sub_oth

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 179


  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$responsible

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 182


    
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$s4sub_oth

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 185


      

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$responsible

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 187A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$project_owner

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 193

( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$project_position

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 194 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต