โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ศูนย์การเรียนรู้ 2565

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีการรวมกลุ่มออกกำลังกายสม่ำเสมอ
    1.1.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายี่ออกกำลังกายสามารถลดน้ำหนักที่เกินเกณฑ์ลง 1-2 กิโลกรัม
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมายลดน้ำหนักได้ 2-3 กิโลกรัม
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีการร่วมออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต ที่สนใจการออกกำลังกายด้วยไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจความต้องการของประชาชนสำหรับโครงการต่อเนื่องและจัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปในการทำโครงการ
    - เขียนโครงการเพื่อนำเสนอในการอนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ดำเนินโครงการ
    - ประสานกับผู้นำการออกกำลังกายและสถาที่ในการจัดกิจกรรม
    - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ
    - ประชาสัมพันธ์โครงการ
    - ดำเนินโครงการสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง ทุกวัน จันทร์ ศุกร์ เวลา 13.00 - 14.00 น. พุธ 10.00-11.00 น.
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 3 มกราคม 2565 สิ้นสุด 14 กันยายน 2565

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการเทศบาลนครรังสิตอาคารสำนักงานเก่าซอย 10/1 ชั้น 2 ห้องฝึกอาชีพ

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 31,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย จำนวน 100 ชม.ๆละ 300 บาท เป็นเงิน 30,000.00 บาท
- ค่าวัสดุอุุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ กระดาษ A4 แฟ้ม ปากกา และป้ายไวนิล เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายมีการออกกำลังกายด้วยบาสโลปอย่างสม่ำเสมอ
    2. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ศูนย์การเรียนรู้
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายด้วยไลน์แดนซ์

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ศูนย์การเรียนรู้


นางมนชยา ยอดแก้ว ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ศูนย์การเรียนรู้

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต