โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ไลน์แดนซ์-บาสโลบ ศูนย์ 3 ปี 3

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้การนำออกกำลังกายของผู้เชี่ยวชาญ
    1.1.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีการทรงตัวได้ดี ไม่เกิดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์
    1.2.2 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีการทรงตัวได้ดี ไม่เกิดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    ประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อขอคำแนะนำ
    - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประธาน และกรรมการดำเนินงาน
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายผู้ดำเนินงานตามโครงการ
    - ติดต่อขออนุญาตใช้สถานที่ในการทำกิจกรรมตามโครงการ
    - ติดต่อประสานผู้นำออกกำลังกาย
    - ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
    - จัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยไลน์แดนซ์ แอนด์บาสโลบ วันอังคาร เวลา 16.00 - 17.00 น. , วันพุธ และ วันศุกร์ เวลา 15.00 - 16.00 น.ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์) ซอยรังสิต-นครนายก 10
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 3 มกราคม 2565 สิ้นสุด 15 กันยายน 2565

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์) ซอยรังสิต-นครนายก 10

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 31,600.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย จำนวน 1 คน จำนวน 102 ชั่วโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 30,600.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม เช่น ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์,ค่าเครื่องเขียน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,600.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สมาชิกร่วมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
    2. มีสมาชิกที่สนใจออกกำลังกายเพิ่มขึ้น

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ไลน์แดนซ์-บาสโลบ ศูนย์ 3
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) การออกกำลังกายด้วยไลน์แดนซ์-บาสโลบ

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ไลน์แดนซ์-บาสโลบ ศูนย์ 3


นางอำไพ ทับทิมทอง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธาน

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต