โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อประเมินและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
    1.1.2 เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (อ้วน) และทุพโภชนาการ (ผอม) ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะโภชนาการเกินหรือทุพโภชนาการได้รับการดูแล และได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
    นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (อ้วน) 15คน และทุพโภชนาการ (ผอม) 15 คน ของโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- 1.สำรวจภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
    - 2.ประชุมหารือวิธีการดำเนินการ
    - 3.จัดทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- 1.ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการประเมินภาวะโภชนาการ
    - 2.ดำเนินการชั่งน้ำหนัก - วัดส่วนสูงเด็กทุกๆ 3 เดือน กรณีเด็กที่มีภาวะโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์จะมีการเพิ่มและสนับสนุนโปรตีนให้กับเด็ก ทุกวันจันทร์,วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 09.00 น.-09.30 น. นักเรียนที่มีภาวะโชนาการเกินจะมีการออกกำลังกายก่อนเข้าห้องเรียน
    - 3.บันทึกผลการชั่งน้ำหนัก - ส่วนสูงลงในสมุดทะเบียนเด็ก พร้อมแจ้งให้บิดามารดาและผู้ปกครองทราบ และบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพ
    - 4.ครู ผู้ดูแลเด็ก และบิดามารดาผู้ปกครองในการแก้ปัญหาเด็กน้ำหนักเกินเกณฑ์ (อ้วน) และน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (ผอม)
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2565

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 21,600.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- นมจืดสำหรับเด็ก 15 คนๆละ 9 กล่อง ราคากล่องละ 10 บาท รวมทั้งสิ้น 12 สัปดาห์ เป็นเงิน 16,200.00 บาท
- ไข่ไก่ สำหรับเด็ก 15 คนๆละ 1 ฟอง/วัน ราคาฟองละ 4 บาท จำนวน 90 วัน เป็นเงิน 5,400.00 บาท
รวมเป็นเงิน 21,600.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,600.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนมีภาวะโภชนาการปกติเหมาะสมตามวัย

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์


นางสาวขนิษฐา กิจเจริญ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต