โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      100ปี รวมใจไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป (ปี 65)

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ ภายใตคำแนะนำอย่างถูกต้อง
    1.1.2 เพื่อให้ประชาชนหันมาเอาใจใส่การดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น
    1.1.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
    1.1.4 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการออกกำลังกาย
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
    1.2.2 ร้อยละ80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี-ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
     ประชาชนทั่วไปในเขตหมู่ 6 และพื้นที่ใกล้เคียงในเขตเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจความต้องการของประชาชนและจัดประชุมเพื่อสรุปการทำโครงการ
    - เขียนโครงการ และนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม วางแผน ดำเนินงาน และมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - ประสานวิทยากร และสถานที่ ที่ใช้ในการทำกิจกรรม
    - จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันอังคาร,วันพฤหัสและวันศุกร์ เวลา 10.00น.-11.00น. ณ ลานตลาดรังสิต
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 3 มกราคม 2565 สิ้นสุด 15 กันยายน 2565

4. สถานที่ดำเนินการ ลานตลาดรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 31,300.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย จำนวน 1 คน จำนวน 101 ชั่วโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 30,300.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม เช่น ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์,ค่าเครื่องเขียน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 31,300.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,300.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    2. ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถลดน้ำหนักได้3-5kg.
    3. ประชาชนในชุมชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
    4. ประชาชนเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มรวมพลคนรักษ์สุขภาพ (100ปี)
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) การออกกำลังกายด้วยไลน์แดนซ์ และ บาสโลป

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มรวมพลคนรักษ์สุขภาพ (100ปี)


นางอรณิชชา ตระกูลคงสิงขร ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มรวมพลคนรักษ์สุขภาพ (100ปี)

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต