โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      โรงเรียนปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้เด็กสามารถดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายตนเองและลดอัตราการเกิดเหาในเด็กนักเรียน
    1.1.2 เพื่อกำจัดแหล่งแพร่พันธ์ลูกน้ำยุงลาย และลดการเกิดโรคไข้เลือดออกในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
    1.1.3 เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กร่วมกันควบคุม เฝ้าระวัง และป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนซึ่งจะมีผลกระทบต่อเด็กนักเรียน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 60 ของผู้ปกครองสามารถดูแลรักษาความสะอาดร่างกายสำหรับบุตรหลานได้อย่างถูกวิธี กลุ่มเป้าหมายมีเหาลดน้อยลง
    1.2.2 ร้อยละ 80 ลดการแพร่พันธ์ของยุงลายได้ เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนไม่เป็นไข้เลือดออก
    1.2.3 ร้อยละ 80 ปลอดจากโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 19 คน
    นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- 1.ประชุมหารือและมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ
    - 2.สำรวจนักเรียนที่เป็นโรคเหา
    - 3.สำรวจจุดอับแสง จุดเสี่ยงที่ยุงจะกัดเด็กได้
    - 4.ตรวจคัดกรองด้านสุขภาพ พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงโรคที่เกิดในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  2.2 ขั้นดำเนินการ- 1.แจกแชมพูกำจัดเหากับผู้ปกครองนักเรียนคนละ 1 ซอง/15 วัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตรวจติดตามผล 1 ครั้ง/เดือน
    - 2.ดำเนินการติดตั้งเครื่องอาทโนแมทรีฟิลไร้กลิ่น (1เครื่อง/30ตรม.) บันทึกข้อมูลของการใช้เครื่อง และข้อมูลการเกิดโรคไข้เลือดออกในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
    - 3.ตรวจ คัดกรองด้านสุขภาพแก่เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ป้องกัน และควบคุมเกี่ยวกับโรคต่างๆที่เกิดในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง โดยครูเป็นผู้ถ่ายทอด
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2565 สิ้นสุด 15 กันยายน 2565

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 9,130.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- สบู่เหลวล้างมือ 250 มล.แบบขวด จำนวน 20 ขวด ๆละ 85 บา เป็นเงิน 1,700.00 บาท
- สบู่เหลวล้างมือ ชนิดเติม ขนาด 200 มล. จำนวน 50 ถุง ราคาถุงละ 49 บาท เป็นเงิน 2,450.00 บาท
- เครื่องวัดไข้อินฟราเรด จำนวน 1 เครื่อง ๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- เครื่องไล่ยุงไร้สาย โนเมทพลัส90 สีฟ้า-ขาว 2 เครื่อง ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 500.00 บาท
- น้ำยาไล่ยุง ชนิดเติม พลัส 90 วัน ขนาด 45 มล. 8 กล่อง ๆ ละ 165 บาท เป็นเงิน 1,320.00 บาท
- แชมพูกำจัดเหา ขนาด 20 มล. จำนวน 5 คน (2ซอง/คน/3เดือน) จำนวน 30 ซอง ราคาซองละ 22 บาท เป็นเงิน 660.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,130.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
    2. ลดการเกิดเหาในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
    3. ลดการเกิดโรคไข้เลือดออกในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนได้
    4. ลดการเกิดโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนได้

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    6.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     8. อื่นๆ (ระบุ) กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)


นางประสาน กิ่งก้าน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต