โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ โรงเรียนปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)

3.หลักการเหตุผล
    

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อให้เด็กสามารถดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายตนเองและลดอัตราการเกิดเหาในเด็กนักเรียน
    4.2 เพื่อกำจัดแหล่งแพร่พันธ์ลูกน้ำยุงลาย และลดการเกิดโรคไข้เลือดออกในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
    4.3 เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กร่วมกันควบคุม เฝ้าระวัง และป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนซึ่งจะมีผลกระทบต่อเด็กนักเรียน

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - 1.ประชุมหารือและมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ
    - 2.สำรวจนักเรียนที่เป็นโรคเหา
    - 3.สำรวจจุดอับแสง จุดเสี่ยงที่ยุงจะกัดเด็กได้
    - 4.ตรวจคัดกรองด้านสุขภาพ พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงโรคที่เกิดในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
   ขั้นดำเนินการ
    - 1.แจกแชมพูกำจัดเหากับผู้ปกครองนักเรียนคนละ 1 ซอง/15 วัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตรวจติดตามผล 1 ครั้ง/เดือน
    - 2.ดำเนินการติดตั้งเครื่องอาทโนแมทรีฟิลไร้กลิ่น (1เครื่อง/30ตรม.) บันทึกข้อมูลของการใช้เครื่อง และข้อมูลการเกิดโรคไข้เลือดออกในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
    - 3.ตรวจ คัดกรองด้านสุขภาพแก่เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ป้องกัน และควบคุมเกี่ยวกับโรคต่างๆที่เกิดในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง โดยครูเป็นผู้ถ่ายทอด
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 19  คน
    นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)
   กิจกรรม : 8. อื่นๆ (ระบุ) กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2565 สิ้นสุด 15 กันยายน 2565

8. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 9,130.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- สบู่เหลวล้างมือ 250 มล.แบบขวด จำนวน 20 ขวด ๆละ 85 บา เป็นเงิน 1,700.00 บาท
- สบู่เหลวล้างมือ ชนิดเติม ขนาด 200 มล. จำนวน 50 ถุง ราคาถุงละ 49 บาท เป็นเงิน 2,450.00 บาท
- เครื่องวัดไข้อินฟราเรด จำนวน 1 เครื่อง ๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- เครื่องไล่ยุงไร้สาย โนเมทพลัส90 สีฟ้า-ขาว 2 เครื่อง ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 500.00 บาท
- น้ำยาไล่ยุง ชนิดเติม พลัส 90 วัน ขนาด 45 มล. 8 กล่อง ๆ ละ 165 บาท เป็นเงิน 1,320.00 บาท
- แชมพูกำจัดเหา ขนาด 20 มล. จำนวน 5 คน (2ซอง/คน/3เดือน) จำนวน 30 ซอง ราคาซองละ 22 บาท เป็นเงิน 660.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,130.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 60 ของผู้ปกครองสามารถดูแลรักษาความสะอาดร่างกายสำหรับบุตรหลานได้อย่างถูกวิธี กลุ่มเป้าหมายมีเหาลดน้อยลง
    2. ร้อยละ 80 ลดการแพร่พันธ์ของยุงลายได้ เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนไม่เป็นไข้เลือดออก
    3. ร้อยละ 80 ปลอดจากโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นางสาวทิพวรรณ แจ่มอ่วม หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นางสาวสุชาดา คำเพราะ ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต