โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก
    1.1.2 เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายแปรงฟันได้ถูกต้อง
    1.2.2 ร้อยละ 60 ของผู้ปกครองที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสุขภาพช่องปากสำหรับบุตรหลานอย่างถูกวิธี
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 19 คน
    นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- 1. ติดต่อประสานงานกับทันตบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
    - - ทาฟลูออไรด์วานิชในกลุ่มเด็กปฐมวัย
    - 3.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านการดูแลทันตสุขภาพแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ผ่านสื่อ ป้าย บอร์ด หนังสือคู่มือ แผ่นพับให้ความรู้และอื่น ๆ
    - 4.ดำเนินกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย
    - - ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง
    - - ให้ความรู้อบรม เกี่ยวกับการดูแลสุขสภาวะทันตสุขภาพและฝึกปฏิบัติแปรงฟันแก่ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง และแจกแปรงสีฟันให้แก่เด็ก
    - - เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปาก
  2.2 ขั้นดำเนินการ- 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องดูแลสุขภาพช่องปากให้กับผู้ปกครองและเด็กโดยวิทยากร
    - 2. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี
    - 3. ตรวจติดตามประเมินผลทุก 6 เดือน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุด 15 กันยายน 2565

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 950.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าชุดอุปกรณ์ประกอบการสอน จำนวน 19 คน ๆ ละ 1 ชุด ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 950.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 950.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน มีฟันผุลดลง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    6.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     7. การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)


นางประสาน กิ่งก้าน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต