โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพพ่อแม่หรือผู้ปกครองให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมและประเมินพัฒนาการ เด็ก 0–6 ปี
    1.1.2 เพื่อให้เด็ก 0–6 ปี ได้รับการประเมินและกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
    1.1.3 เพื่อให้เด็ก 0–6 ปี ที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าได้รับการคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 50 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินกระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็ก 0-6 ปี ได้อย่างถูกต้อง
    1.2.2 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งต่อให้รับการรักษา และคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 19 คน
    นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- 1. กำหนดนโยบายและกิจกรรม
    - 2. จัดทำโครงการและชี้แจงโครงการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
    - 3. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองเด็ก 0-6 ปีเรื่อง 1.พัฒนาการตามวัยเด็ก 0-6 ปี 2.การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี 3.การประเมินพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี 4.ความผิดปกติเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี
    - 4. มีการตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี
    - 5. จัดทำฐานพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    - 6. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
    - 7. รายงานผลการดำเนินงาน
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ระหว่างเดือน 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุด 15 กันยายน 2565

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 3,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ชุดประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 0-6 ขวบ แบบถุงผ้า จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 3,000 เป็นเงิน 3,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็ก 0–6 ปี มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    6.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)


นางประสาน กิ่งก้าน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต