โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)

3.หลักการเหตุผล
    

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพพ่อแม่หรือผู้ปกครองให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมและประเมินพัฒนาการ เด็ก 0–6 ปี
    4.2 เพื่อให้เด็ก 0–6 ปี ได้รับการประเมินและกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
    4.3 เพื่อให้เด็ก 0–6 ปี ที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าได้รับการคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - 1. กำหนดนโยบายและกิจกรรม
    - 2. จัดทำโครงการและชี้แจงโครงการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
    - 3. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองเด็ก 0-6 ปีเรื่อง 1.พัฒนาการตามวัยเด็ก 0-6 ปี 2.การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี 3.การประเมินพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี 4.ความผิดปกติเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี
    - 4. มีการตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี
    - 5. จัดทำฐานพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    - 6. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
    - 7. รายงานผลการดำเนินงาน
   ขั้นดำเนินการ
    - ระหว่างเดือน 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 19  คน
    นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)
   กิจกรรม : 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุด 15 กันยายน 2565

8. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 3,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ชุดประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 0-6 ขวบ แบบถุงผ้า จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 3,000 เป็นเงิน 3,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 50 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินกระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็ก 0-6 ปี ได้อย่างถูกต้อง
    2. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งต่อให้รับการรักษา และคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นางสาวสุชาดา คำเพราะ หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นางประสาน กิ่งก้าน ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต