โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 3

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อสกัดกั้นและระงับยับยั้งแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
    1.1.2 เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ในการควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19 ได้รับการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 ในบ้านเรือนและอาคารสำนักงาน
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานควบคุมโรคมีอุปกรณ์ในการป้องกันส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 85600 คน
    ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดำเนินกิจกรรม
    - จัดทำโครงการเสนอขอสนับสนุนงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- กิจกรรมให้ความรู้และสนับสนุนอุปกรณ์ในการควบคุมการติดเชื้อโควิด-19
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2564

4. สถานที่ดำเนินการ พื้นที่เทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 99,800.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ชุด PPE จำนวน 230 ชุด ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 92,000.00 บาท
- ถุงมือยาง ทางการแพทย์ เบอร์ M,L จำนวน 30 กล่อง ๆ ละ 260 บาท เป็นเงิน 7,800.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99,800.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวพลาพร สมพรบรรจง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต