โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      สุขภาพดีที่100ปี

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะได้อย่างถูกต้อง
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มออกกำลังกายที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ80%ของกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ย 1-2 ครั้ง/สัปดาห์
    1.2.2 ร้อยละ80%ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึ่งพอใจดี-ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    ชมชุมหมุ่5-6 และชุมชนใกล้เคียงอาคาร100ปี

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจความต้องการของคนในชุมชนหมุ่ 5-6และชุมชนใกล้เคียงอาคาร100ปี โดยการประชุมและหาข้อสรุป
    - เขียนโครงการและเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม วางแผน และมอบหมายผู้ดำเนินงานตามโครงการ - ติดต่อประสานวิทยากรและสถานที่ที่ใช้ในการทำกิจกรรมตามโครงการ
    - จัดกิจกรรมเข้าจังหวะ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 14. 00- 15.00 น.
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ อาคาา 100 ปี เมืองธัญญบุรีเทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 14,100.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกายจำนวน47ชม. ๆละ300บาทเป็นเงิน 14,100.00บาท เป็นเงิน 14,100.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,100.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ประชาชน หมุ่5-6 และชาวชุมชนที่อยุ่ใกล้เคียงอาคาร100ปี ที่เข้าร่วมโครงการมีความสุข สุขภาพกาย ใจ แข็งเเรง
    2. มีสมาชิกที่สนใจออกกำลังกายเพิ่มขึ้น
    3. เกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชนและเกิดความเสียสละขึ้นในกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ
    4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ
    5. เข้าใจท่าออกกำลังกายที่ถุกต้องลดการบาดเจ็บ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มสุขภาพดีที่ 100ปี
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะ

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มสุขภาพดีที่ 100ปี


นาง พัชมณ แสวงผล ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการกลุ่มสุขภาพดีที่ 100ปี

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต