โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เฟส 3

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ความรู้วิธีการป้องและสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
    1.1.2 เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ในการคัดกรองและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้และสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สามารถดูแลตนเองไม่ให้ติดเชื้อ
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานควบคุมโรคมีอุปกรณ์ในการป้องกันส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 85600 คน
    ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดำเนินกิจกรรม
    - จัดทำโครงการเสนอขอสนับสนุนงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- กิจกรรมให้ความรู้และสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 (การดำเนินงานโครงการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เฟส 2 อุปกรณ์ป้องกันในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ไม่เพียงพอ)
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 20 มกราคม 2564 สิ้นสุด 30 พฤษภาคม 2564

4. สถานที่ดำเนินการ พื้นที่เทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 975,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- หน้ากากอนามัยชนิด NON MEDiCAL กล่องละ 65 บาท จำนวน 15,000 กล่อง เป็นเงิน 975,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 975,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ให้ความรู้/คัดกรองกลุ่มเสี่ยง/ควบคุมโรค

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวพลาพร สมพรบรรจง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต