โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เฟส 2

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ความรู้วิธีการป้องและสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
    1.1.2 เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ในการคัดกรองและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้และสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สามารถดูแลตนเองไม่ให้ติดเชื้อ
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานควบคุมโรคมีอุปกรณ์ในการป้องกันส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 85600 คน
    ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดำเนินกิจกรรม
    - จัดทำโครงการเสนอขอสนับสนุนงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ดำเนินการขออนุญาตจากกรมสรรพสามิตรเพื่อซื้อสุราสามทับ
    - ขอความอนุเคราะห์น้ำกลั่นจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนครหลวง
    - กิจกรรมการผลิตและบรรจุแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ จะดำเนินการ 2 ระยะ ระยะแรกใช้สุราสามทับจำนวน 5,000 ลิตร หากเพียงพอจะไม่ดำเนินการในระยะที่ 2
    - กิจกรรมให้ความรู้และสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
    - กิจกรรมการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
    - กิจกรรมการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อควบคุมโรค
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 20 มกราคม 2564 สิ้นสุด 30 พฤษภาคม 2564

4. สถานที่ดำเนินการ พื้นที่เทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 3,869,820.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ รอบที่ 1
- สุราสามทับแปลงสภาพ 5,000 ลิตร ๆละ 60 บาท เป็นเงิน 300,000.00 บาท
- ขวดขนาด 300 ซีซี ขวดละ 2.50 บาท จำนวน 19,500ขวด เป็นเงิน 48,750.00 บาท
- สติกเกอร์กันน้ำ 21,000 ชิ้น ๆละ 2 บาท เป็นเงิน 42,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 390,750.00 บาท
กิจกรรมผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ รอบที่ 2
- สุราสามทับแปลงสภาพ 5,000 ลิตร ๆละ 60 บาท เป็นเงิน 300,000.00 บาท
- ขวดขนาด 300 ซีซี ขวดละ 2.50 บาท จำนวน 21,000ขวด เป็นเงิน 52,500.00 บาท
- สติกเกอร์กันน้ำ 21,000 ชิ้น ๆละ 2 บาท เป็นเงิน 42,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 394,500.00 บาท
อุปกรณ์ป้องกันในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19และอุปกรณ์อื่นที่ใช้ในโครงการ
- เดทตอล ขนาด 5 ลิตรชนิดมีมงกุฎ จำนวน 150 แกลลอนๆละ 2,200บาท เป็นเงิน 330,000.00 บาท
- ยูโมเนียม ขนาด 1 ลิตร จำนวน 50 แกลลอนๆละ 5,000บาท เป็นเงิน 250,000.00 บาท
- รองเท้าบูธ เบอร์ 11 และ 12 อย่างละ 12 คู่ ๆละ 180 บาท เป็นเงิน 4,320.00 บาท
- เอี๊ยมพสาติกแขนยาว จำนวน 200 ตัวๆละ 25 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- หน้ากากอนามัยชนิด NON MEDiCAL กล่องละ 65 บาท จำนวน 35,000 กล่อง เป็นเงิน 2,275,000.00 บาท
- เก้าอี้พลาสติก ไม่มีพนักพิงจำนวน 10 ตัวๆละ 150 บาท เป็นเงิน 1,500.00 บาท
- face shield แบบ disposable จำนวน 200 ชิ้นๆละ20 บาท เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- อุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ เช่น ถุงซิบใส ถุงหิ้วพลาสติก ฯลฯ เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- หมวกคลุมผมใยสังเคราะห์ ห่อละ 50 ชิ้น จำนวน 10 ห่อๆละ 70 บาท เป็นเงิน 700.00 บาท
- ขวดพลาสติกใส ขนาด 250 ซีซี หัวสเปรย์ ขวดละ 30 บาท จำนวน 1,000 ขวด เป็นเงิน 30,000.00 บาท
- แผ่นพับ 30,000 แผ่นๆละ 2.50 บาท เป็นเงิน 75,000.00 บาท
- เอี๊ยมพสาติกแขนยาว แบบบาง จำนวน 1,000 ตัวๆละ 15 บาท เป็นเงิน 15,000.00 บาท
- แว่นตากันสารคัดหลั่ง จำนวน 50 อันๆละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- ถุงมือยาง ทางการแพทย์ เบอร์ S จำนวน 200 กล่อง ๆละ 180 บาท เป็นเงิน 36,000.00 บาท
- หน้ากากอนามัยชนิด MEDiCAL กล่องละ 100 บาท จำนวน 200 กล่อง เป็นเงิน 20,000.00 บาท
- ถุงมือไนไตร เบอร์ M จำนวน 50 กล่องๆละ 400 บาท เป็นเงิน 20,000.00 บาท
- สเปรย์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย จำนวน 3 โหลๆละ 1,850บาท เป็นเงิน 5,550.00 บาท
รวมเป็นเงิน 3,084,570.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,869,820.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ให้ความรู้/คัดกรองกลุ่มเสี่ยง/ควบคุมโรค

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวพลาพร สมพรบรรจง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต