โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา 2019
    1.1.2 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา 2019
    1.1.3 เพื่อเฝ้าระวังบุคคลกลุ่มเสี่ยง ที่มีการเดินทางจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค รวมทั้งประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 อัตราการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเขตพื้นที่ เท่ากับ 0
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 85600 คน
    ประชาชน ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดำเนินงาน
    - จัดทำโครงการเสนอขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค โดยผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ และช่องทาง Social
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - ประสานข้อมูลการแจ้งข่าวสารการเดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค รวมทั้งประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
    - ดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ กรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อ และ ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง
    - กิจกรรมทำความสะอาดตลาด
    - คัดกรองกลุ่มเสี่ยงแรงงานต่างด้าว และกลุ่มเสี่ยงที่มาจากพื้นที่ระบาด ประสานโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ และภาคีเครือข่ายคัดกรองกลุ่มเสี่ยง PUI สูง เพื่อส่ง Swab test
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 28 ธันวาคม 2563 สิ้นสุด 25 กุมภาพันธ์ 2564

4. สถานที่ดำเนินการ พื้นที่เทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 99,895.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ป้ายความรู้ไวนิล ขนาด กว้าง 3เมตร ยาว 6 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ป้าย ๆละ 3,852 บาท เป็นเงิน 38,520.00 บาท
- ป้ายความรู้ไวนิล ขนาด กว้าง 1.5 เมตร ยาว 3 เมตร จำนวน 7 ป้าย ๆละ 725 บาท เป็นเงิน 5,075.00 บาท
- แผ่นความรู้ ขนาด A 4 จำนวน 3,000 แผ่นๆละ 7.5 บาท เป็นเงิน 22,500.00 บาท
- น้ำยาเดทตอล ขนาด 5 ลิตร 4 แกลลอนๆละ 2,200 บาท เป็นเงิน 8,800.00 บาท
- เครื่องจ่ายสเปย์แอลกอฮอล์ แบบอัตโนมัติ 5เครื่องๆละ 2,800 บาท เป็นเงิน 14,000.00 บาท
- เสื้อกันฝน 200 ตัวๆละ 20 บาท เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส ระบบอินฟราเรด พร้อมขาตั้ง 2 เครื่องๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000.00 บาท
- ถ่านอัลคาไลน์ กำลังไฟ 1.5 โวลต์ 1 ชุด เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99,895.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. มีฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าว
    2. อัตราการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเขตพื้นที่ เท่ากับ 0

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต
    7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ คัดกรองและค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต


นางสาวพลาพร สมพรบรรจง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต