โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      พัฒนาทักษะกายใจผู้สูงวัย

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจเพิ่มขึ้น
    1.1.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางสังคม และสามารถปรับวิถีชีวิตการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพิ่มขึ้น (การประเมินความรู้)
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายร่วมทำกิจกรรมตามฐานกิจกรรมความรู้ (การปรับตัวและแสดงออก)
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 900 คน
    สมาชิกชมรมผู้สุงอายุ

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมหารือคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำโครงการ
    - จัดทำโครงการเสนอขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนกลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - จัดอบรมให้ความรู้กิจกรรมพัฒนาทักษะการสร้างเสริมสุขภาพกายและใจที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 25 ธันวาคม 2563 สิ้นสุด 25 ธันวาคม 2563

4. สถานที่ดำเนินการ สวนสนุกดรีมเวิลด์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 482,200.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม 900 คนๆละ 250 บาท เป็นเงิน 225,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2มื้อ) 900 คนๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 90,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 ชั่วโมง 1200 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร กลุ่ม 14 กลุ่ม ๆ ละ 1 คนละ 5 ชั่วโมงๆละ 1200 บาท เป็นเงิน 84,000.00 บาท
- ค่าห้องประชุม เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์อุปกรณ์กิจกรรมสร้างสุขภาพ 900 ชุดๆละ 80 บาท เป็นเงิน 72,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 482,200.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 482,200.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
    2. มีรูปแบบการดำเนินกิจกรรมที่สามารถพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพใจ ผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต


นายชั้น รักสูงเนิน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต