โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ฝึกอบรมนักเรียนผู้นำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้นักเรียนกลุ่มผู้นำได้รับความรู้ด้านการปฐมพยบาลในเบื้องต้นอย่างถูกวิธี
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมทักษะการปฐมพยาบาลให้กับนักเรียนกลุ่มผู้นำ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
    1.2.2 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายสอบผ่านภาคปฏิบัติการปฐมพยาบาล
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 65 คน
    นักเรียนอาสาสมัคร กลุ่มผู้นำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจความต้องการเป็นอาสาสมัครกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และจัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปของการทำโครงการ
    - จัดประชุม ครู บุคลากร เพื่อหาข้อสรุปของการดำเนินโครงการ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม วางแผน ดำเนินงานและมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - ประสานงานวิทยากรและสถานที่ใช้ในการทำกิจกรรม
    - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลและการป้องกันในเบื้องต้น
    - นักเรียนที่ผ่านเข้่ารับการอบรมจะได้รับมอบปลอกแขนนักเรียนผู้นำด้านการปฐมพยาบาล
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2563

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนดวงกมล

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 11,025.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ปลอกแขขนสำหรับนักเรียนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 ชิ้น ๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม เช่นแฟ้ม สมุด ปากกา เป็นเงิน 750.00 บาท
- อุปกรณ์การปฐมพยาบาลพร้อมกระเป๋า เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 คน ๆ ละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คน จำนวน 1 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ครูและวิทยากร 33 คน นักเรียน 30 คน) คนละ 25 บาท เป็นเงิน 875.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,025.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. นักเรียนแกนนำสามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุได้

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนดวงกมล
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนดวงกมล


นายเดช จงรักพงเศ์ผ่า ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดวงกมล

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต