โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ 2

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความรู้เรื่องโรค การดูแลตนเอง และการใช้ยาอย่างถูกต้อง
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ร่วมกิจกรรมมีความรู้เรื่องการดูแลตนเองมากขึ้น
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี-ดีมาก
    1.2.3 ร้อยละ 80 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความรู้เรื่องโรค การดูแลตนเอง และการใช้ยาอย่างถูกต้อง
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
    ผู้ป่วยโรคความดันโลหิต และโรคเบาหวาน ศูนย์บริการสาธารณสุข 2

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดำเนินกิจกรรม
    - ประชุมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและทีมโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ เพื่อวางแผนดำเนินงานตามกิจกรรม
    - เขียนโครงการนำเสนอ เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยการวัดความดันโลหิต เจาะเลือดปลายนิ้วตรวจหาค่าน้ำตาล วัดรอบเอว ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูงตรวจสมรรถภาพการมองเห็น และตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
    - ให้ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และการรับประทานยา โดยพยาบาลวิชาชีพ และเภสัชกรจากโรงพยาบาลประชาธิปัตย์
    - ฉายวิดีทัศน์ความรู้เรื่องการดูแลตนเอง โรคอื่นๆ และจัดลำดับคิวการตรวจ การรับยา และให้คำแนะนำการบริการด้านต่าง ๆ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์)

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 11,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 40คน คนละ 25บาทx11 ครั้ง เป็นเงิน 11,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 11,000.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สามารถลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
    2. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความรู้เรื่องโรค การดูแลตนเอง และการใช้ยาอย่างถูกต้อง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
     7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต


น.ส.พลาพร สมพรบรรจง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต