โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฎาคม 2564
    1.1.2 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทันตสุขนิสัยที่ดีโดยการเรียนรู้วิธีการแปรงฟันการใช้ไหมขัดฟันที่ถูกต้องและสะอาดตามเกณฑ์สากล เพื่อส่งผลให้มี “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”
    1.1.3 รณรงค์ให้มีการสอนการแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟันที่ถูกต้องและสะอาดอย่างง่ายๆ โดยใช้สีย้อมฟันเป็นองค์ประกอบในการตรวจสอบ
    1.1.4 เพื่อสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากกลุ่มอายุ 13-15 ปี (เด็กมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ในโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาสการศึกษา) ในเขตตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากเพื่อเป็นข้อมูลสภาวะช่องปากกลุ่มอายุ 13-15 ปี
    1.2.3 ร้อยละ 35 ของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไม่มีฟันแท้ ผุ อุด ถอน
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 4426 คน
    1. เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 4,426 คนในโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาสการศึกษา) ในเขตตำบลประชาธิปัตย์ 8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสายปัญญารังสิต โรงเรียนธัญบุรี โรงเรียนวัดแสงสรรค์ โรงเรียนอุดมวิทยา โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ และโรงเรียนมัธยมนครรังสิต โดยเป็นเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1,590 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- 2.1.1จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
    - 2.1.2ประสานงานกับโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาสการศึกษา) ในเขตตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
    - 2.1.3จัดเตรียมสิ่งสนับสนุน ได้แก่ แบบตรวจสุขภาพช่องปาก แผ่นพับ หรือสื่อการสอนให้ความรู้ด้านทันตสุขศึกษา ชุดสาธิตการทำความสะอาดช่องปาก (กระเป๋าพร้อมสายห้อยคอ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ไหมขัดฟัน) อุปกรณ์ย้อมสีฟัน (น้ำยาย้อมสีฟัน สำลีพันก้าน กระจกเงาบานเล็ก)
  2.2 ขั้นดำเนินการ- 2.2.1 จัดกิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยฝึกทักษะการแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน ควบคุมคราบจุลินทรีย์ พร้อมสนับสนุนแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ไหมขัดฟันในเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา
    - 2.2.1.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟัน โรคฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ การดูแลสุขภาพฟัน และการเลือกบริโภคให้เหมาะสม
    - 2.2.1.2 การย้อมสีฟันเพื่อฝึกทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธี การใช้ไหมขัดฟันและทดสอบประสิทธิภาพการแปรงฟัน
    - 2.2.1.3 กระตุ้นให้โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” อย่างต่อเนื่อง เพื่อฝึกทักษะการแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟันที่ถูกวิธีและทดสอบประสิทธิภาพการแปรงฟัน
    - 2.2.2 จัดกิจกรรมสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากกลุ่มอายุ 13-15 ปี โดยตรวจสุขภาพช่องปากและให้ทันตสุขศึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากกับเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสภาวะช่องปากกลุ่มอายุ 13-15 ปี แจ้งข้อมูลสภาวะช่องปากให้ครู ผู้ปกครองและนักเ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนที่มีการสอนระดับมัธยมศึกษา 8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสายปัญญารังสิต โรงเรียนธัญบุรี โรงเรียนวัดแสงสรรค์ โรงเรียนอุดมวิทยา โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ และโรงเรียนมัธยมนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 183,070.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าน้ำยาย้อมสีฟัน จำนวน 40 ขวดๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ย้อมสีฟัน สำลีพันก้าน 60 ห่อ ๆละ 30 บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- ค่ากระจกเงาบานเล็ก จำนวน 30 อัน ๆละ 20 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์สาธิตการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันในเด็กมัธยม (แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ไหมขัดฟัน กระเป๋าใส่อุปกรณ์สาธิตพร้อมสายห้อยคอ) จำนวน 1,590 ชุดๆละ 113 บาท เป็นเงิน 179,670.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 183,070.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถแปรงฟันได้ถูกต้องและสะอาดพร้อมทั้งมีทันตสุขนิสัยที่ดี สามารถตรวจฟันตนเองในระดับเบื้องต้นได้ เป็นการป้องกันโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบได้อย่างถูกต้อง ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”
    2. เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีฟันผุและเหงือกอักเสบลดลง มีพฤติกรรมดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องเหมาะสม

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
    7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงพยาบาลประชาธิปัตย์


นายรังสรรค์ บุตรชา ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต