โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
    1.1.2 เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและแก้ปัญหาด้านสุขภาพด้วยตัวเอง
    1.1.3 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
    1.1.4 เพื่อให้การดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุมีความต่อเนื่องและยั่งยืน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของสมาชิกผู้สูงอายุในชุมชนตำบลประชาธิปัตย์เข้าร่วมโครงการทุกครั้ง
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของสมาชิกผุ้สูงอายุไม่เกิดโรคแทรกซ้อน
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
    ผู้สูงอายุในชุมชนตำบลประชาธิปัตย์

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- 1.ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
    - 2.วางแผนกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม
    - 3.จัดทำโครงการเสนอกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตเพื่่อพิจารณาอนุมัติ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- 1.จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
    - 2.ตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
    - 3.ชี้แจงแนวทางการดำเนินการชมรมผู้สูงอายุในชุมชนตำบลประชาธิปัตย์
    - 4.สนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุจัดกิจกรรมร่วมกันทุกเดือน เช่น ทำบุญ ออกกำลังกาย สวดมนต์ไหว้พระ การฝึกสมาธิ การให้ความรู้ การสันทนาการต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ห้องประชุมรังสิตประยูรศักดิ์ ชั้น 4

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 67,300.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
เดือนตุลาคม 2563 ( สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ : ประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี)
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน 2 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
รวมเป็นเงิน 6,200.00 บาท
เดือนพฤศจิกายน 2563 ( อาหารกับสุขภาพในผู้สูงอายุ : พยาบาล)
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 5,000.00 บาท
เดือนธันวาคม 2563 ( บรรยายธรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ : เจ้าอาวาสวัดโตนด)
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
รวมเป็นเงิน 6,800.00 บาท
เดือนมกราคม 2564 ( โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย : พยาบาล)
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 5,000.00 บาท
เดือนกุมพาพันธ์ 2564 ( การใช้ยาในผู้สูงอายุ : เภสัชกร)
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 5,000.00 บาท
เดือนมีนาคม 2564 ( โรคไขมันในเลือดสูง : พยาบาล)
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 5,000.00 บาท
เดือนเมษายน 2564 ( กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ : เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์)
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 5,000.00 บาท
เดือนพฤษภาคม 2564 ( การแช่เท้าเพื่อสุขภาพ : แพทย์แผนไทย)
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สมุนไพรแช่เท้า จำนวน 50 คน ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 7,500.00 บาท
เดือนมิถุนายน 2564 ( การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ : นักกายภาพบำบัด)
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 5,000.00 บาท
เดือนกรกฎาคม 2564 ( โรคหลอดเลือดสมอง : พยาบาล)
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 5,000.00 บาท
เดือนสิงหาคม 2564 ( บรรยายธรรมวันแม่ : เจ้าอาวาสวัดโตนด)
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
รวมเป็นเงิน 6,800.00 บาท
เดือนกันยายน 2564 ( การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ : ทันตแพทย์)
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 5,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,300.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้สูงอายุมีความรู้ เจตคติ ทักษะและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง
    2. ผู้สูงอายุมีการปรับตัวได้ดีขึ้น สนใจเข้ากลุ่มร่วมกิจกรรมในชมรมอย่างต่อเนื่อง
    3. ผู้สูงอายุมีร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยด้วยโรคหรือได้รับอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้อง
    4. ผู้สูงอายุเกิดความเข้าใจและสามัคคีระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนตำบลประชาธิปัตย์
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนตำบลประชาธิปัตย์


นางบุญช่วย ประเสริฐสุข ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมผู้สูงอายุ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต