โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      รำไทย แอนด์ ไลน์แดนซ์

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เหมาะสม
    1.1.2 เพื่อให้มีเวทีในการรวมกลุ่มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ
    1.2.2 ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    ประชาชนชุมชนร่วมมิตรและชุมชนใกล้เคียง ในเขตเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข4 ขอคำปรึกษา
    - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประธาน และกรรมการดำเนินงาน
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายผู้ดำเนินงานตามโครงการ
    - ประสานงานวิทยากรและสถานที่ที่ใช้ในการทำกิจกรรมตามโครงการ
    - ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกายด้วยรำไทยและไลน์แดนซ์ วันพุธ เวลา 17.30-18.30น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 11.00 - 12.00 น.
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ ศาลาประชาคมชุมชนร่วมมิตร

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 52,700.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย 1คนจำนวน 139 ครั้งๆละ1ชั่วโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 41,700.00 บาท
- ค่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินงาน อาที ปากกา กระดาษ เป็นต้น เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,700.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สมาชิกร่วมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
    2. มีสมาชิกที่สนใจออกกำลังกายเพิ่มขึ้น

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มรักสุขภาพ รำไทย แอนด์ ไลน์แดนซ์
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายรำไทย และไลน์แดนซ์

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มรักสุขภาพ รำไทย แอนด์ ไลน์แดนซ์


นางมาลินี เบญจชาด ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มรักสุขภาพ รำไทย แอนด์ ไลน์แดนซ์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต