โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ ปี 2564

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากจากเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข
    1.1.2 เพื่อให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ หรือผู้ดูแลมีความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพช่องปาก
    1.1.3 เพื่อให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ มีอุปกรณ์ในการทำความสะอาดช่องปาก
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากจากเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข ร้อยละ 90
    1.2.2 ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ หรือผู้ดูแลมีความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 85
    1.2.3 ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ มีอุปกรณ์ในการทำความสะอาดช่องปาก ร้อยละ 85
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 200 คน
    ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต 200 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต
    - จัดทำโครงการเพื่อเสนออนุมัติ
    - ขออนุมัติโครงการต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดทำเอกสารการประเมินการใช้อุปกรณ์และทักษะการดูแลช่องปากผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ
    - ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต เพื่อสาธิตการใช้อุปกรณ์การดูแลช่องปากที่ถูกวิธี
    - ประเมินการใช้อุปกรณ์ดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี โดยการให้ตัวผู้ป่วยหรือผู้ดูแลปฏิบัติตามที่สาธิต
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ พื้นที่เทศบาลนครรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ จำนวน ๖ หมู่บ้าน

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 27,450.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ชุดสาธิตการแปรงฟัน ได้แก่ แปรงสีฟันด้ามใหญ่ขนแปรงอ่อนนุ่ม ยาสีฟัน ฯลฯ จำนวน 200 ชุดๆละ 80 บาท เป็นเงิน 16,000.00 บาท
- ชุดสาธิตการแปรงฟันสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ได้แก่ น้ำยาบ้วนปาก ผ้าคลุม ถุงพลาสติก วาสลีน ฯลฯ จำนวน 3 ชุดๆละ 500 บาท เป็นเงิน 1,500.00 บาท
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ เช่น กระดาษ ปากกา แม็ก ถุงซิป ตะกร้าเอนกประสงค์ กระดาษ เอ 4 กระดาษสติกเกอร์ ฯลฯ เป็นเงิน 9,050.00 บาท
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ไม้กดลิ้น ถุงมือยาง ฯลฯ เป็นเงิน 900 บาท เป็นเงิน 900.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,450.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ มีสุขภาพช่องปากดีขึ้น
    2. ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ไม่มีเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราสะสมในช่องปาก

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
     7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต


นางสาวพลาพร สมพรบรรจง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต