โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ชมรมโยคะเพื่อสุขภาพ ชุมชนตลาดรังสิต

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายออกกำลังกายด้วยโยคะ ได้อย่างถูกต้อง
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มออกกำลังกายที่เหมาะสม และสม่ำเสมอ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ ร้อยละ 60 ของจำนวนครั้งที่ออกกำลังกาย
    1.2.2 ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 22 คน
    ประชาชนที่อาศัยละแวกชุมชนตลาดรังสิต และบุคคลทั่วไปที่สนใจในเขตเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- - ประสานกับเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตเพื่อขอคำปรึกษา
    - - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประธาน และกรรมการดำเนินงาน
    - - เขียนโครงการ แนะนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- - แต่งตั้งคณะทำโครงการโยคะเพื่อสุขภาพฯ
    - -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตทราบ
    - - จัดจ้างครูผู้นำฝึกสอนโยคะ
    - - ดำเนินการตามโครงการทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น.
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 2 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 14 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ หอประชุมโรงเรียนประชาธิปัตย์ ห้องลีลาวดี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 42,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย 138 ชั่วโมงๆละ300 บาท เป็นเงิน 41,400.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม ป้ายไวนิล อุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้เข้ารับการฝีกโยคะได้รับความรุ้ในการสร้างความสมดุลให้กับกายใจ ฝึกจิต สมาธิ ประโยชน์สร้างความแข็งแรง พัฒนาสมอง ช่วยเรื่องความจำ สร้างมวลกล้ามเนื้อยืดหยุ่นข้อต่อ สลายไขมัน รวมถึงกระตุ้นการทำงานของอวัยวะภายในฯลฯ
    2. ผู้เข้ารับการฝึกโยคะได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของ ท่าอาสานะต่างๆ สามารถนำไปฝึกเพื่อการบำบัดโรคและเกิดผลได้จริง
    3. ผู้เข้ารับการฝึกโยคะได้รับสุขภาพกายใจที่แข็งแรงใช้เวลว่างให้เกิดประโยชน์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามัคคี

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชุมชนตลาดรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายด้วยโยคะ

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชุมชนตลาดรังสิต


นายวิชัย ผลพานิชเจริญ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชุมชนตลาดรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต