โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่6

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีกิจกรรมสุขภาพร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจกิจกรรมระดับดี-ดีมาก
    1.2.3 ร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถควบคุม ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม กับสภาพร่างกาย
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 150 คน
    ผู้สูงอายุหมู่6

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผน
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินงานตามข้อมูล
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - ประสานงานพยาบาลวิชาชีพ เทศบาลนครรังสิต ในการให้ความรู้ด้านสุขภาพและจัดกิจกรรมทั้งหมด 8 ครั้ง ดังนี้
    - วันที่ 19 เดือนตุลาคม 63 ให้ความรู้เรื่องการลดอาการปวด คอ บ่า ไหล่ ในผู้สูงอายุ โดยนักกายภาพบำบัด
    - วันที่ 19 เดือนพศจิกายน 63 ให้ความรู้เรื่องการบริหารนิ้วมือด้วยสิ่่งประดิษฐ์ โดยวิทยากรเชี่ยวชาญ
    - วันที่ 19 เดือนมกราคม 64 ให้ความรู้เรื่องโรคใกล้ตัว โดยพยาบาลวิชาชีพ
    - วันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ 64 ให้ความรู้เรื่องการบริหารนิ้วมือด้วยสิ่่งประดิษฐ์ โดยวิทยากรเชี่ยวชาญ
    - วันที่ 19 เดือนมีนาคม 64 ให้ความรู้และตรวจสุขภาพในช่องปาก โดยทันตแพทย์โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
    - วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม 64 ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรใกล้บ้าน โดยแพทย์แผนไทย
    - วันที่18 เดือนมิถุนายน 64 ให้ความรู้การเสริมสร้างสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ โดยวิทยากรเชี่ยวชาญ และวันที่ 19 เดือนสิงหาคม 2564 ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพในช่องปาก โดยทันตภิบาล
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 24 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมชั้น3 อาคาร 100 ปี เมืองธัญญบูรี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 165,300.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
วันที่ 19 เดือนตุลาคม 63 ให้ความรู้เรื่องการลดอาการปวด คอ บ่า ไหล่ ในผู้สูงอายุ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม150คนๆละ25บาท จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน150คนๆละ75บาท จำนวน 1ครั้ง เป็นเงิน 11,250.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น กระดาษ A4 ปากกา นำ้ยาลบคำผิด เป็นต้น เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าเก้าอี้พลาสติกสำหรับใช้ในกิจกรรม 30 ตัวๆละ 250บาท เป็นเงิน 7,500.00 บาท
- เครื่องวัดอุณภูมิร่างกายแบบดิจิตอล 1 เครื่องๆละ 2500บาท เป็นเงิน 2,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 30,000.00 บาท
วันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน 63 ให้ความรู้เรื่องการบริหารนิ้วมือด้วยสิ่่งประดิษฐ์โดยวิทยากรเชี่ยวชาญ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม150คนๆละ25บาท จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน150คนๆละ75บาท จำนวน 1ครั้ง เป็นเงิน 11,250.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 ชั่่วโมงๆละ 480บาท ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่มจำนวน 2 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆละ 480 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรม 150 คนๆละ 50บาท เป็นเงิน 7,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 24,900.00 บาท
วันที่ 19 เดือนมกราคม 64 ให้ความรู้เรื่องโรคใกล้ตัว โดยพยาบาลวิชาชีพ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม150คนๆละ25บาท จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน150คนๆละ75บาท จำนวน 1ครั้ง เป็นเงิน 11,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 15,000.00 บาท
วันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ 64 ให้ความรู้เรื่องการบริหารนิ้วมือด้วยสิ่่งประดิษฐ์ โดยวิทยากรเชี่ยวชาญ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม150คนๆละ25บาท จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน150คนๆละ75บาท จำนวน 1ครั้ง เป็นเงิน 11,250.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย1ชั่วโมงๆละ 480บ และค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่มจำนวน 2คนๆละ2ชั่วโมงๆละ 480บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรม 150 คนๆละ 50บาท เป็นเงิน 7,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 24,900.00 บาท
วันที่ 19 เดือนมีนาคม 64 ให้ความรู้และตรวจสุขภาพในช่องปาก โดยทันตแพทย์โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม150คนๆละ25บาท จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน150คนๆละ75บาท จำนวน 1ครั้ง เป็นเงิน 11,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 15,000.00 บาท
วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม 64ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรใกล้บ้านโดยแพทย์แผนไทย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม150คนๆละ25บาท จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน150คนๆละ75บาท จำนวน 1ครั้ง เป็นเงิน 11,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 15,000.00 บาท
วันที่18 เดือนมิถุนายน 64 ให้ความรู้การเสริมสร้างสุขภาพจิตในผู้สูงอายุโดยวิทยากรเชี่ยวชาญ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม150คนๆละ25บาท จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน150คนๆละ75บาท จำนวน 1ครั้ง เป็นเงิน 11,250.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คนๆละ 1 ชั่่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 2 คนๆละ 2 ชั่่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรม 150 คนๆละ 50บาท เป็นเงิน 7,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 25,500.00 บาท
วันที่ 19 เดือนสิงหาคม 2564 ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพในช่องปาก โดยทันตภิบาล
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม150 คนๆละ25บาท จำนวน 1ครั้ง เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน150คนๆละ75บาท จำนวน 1ครั้ง เป็นเงิน 11,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 15,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 165,300.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
    2. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินชีวิตในด้านต่าง ๆ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 6
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 6


นายบุญเสาร์ สิริ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่6

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต