โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 5

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพที่ถูกต้อง มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจกิจกรรมในระดับดี-ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 70 คน
    สมาชิกชมรมผู้สูงอายุหมู่5

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผน
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินงานตามข้อมูล
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในโครงการ
    - ประสานงานพยาบาลวิชาชีพ เทศบาลนครรังสิต ในการให้ความรู้ด้านสุขภาพและจัดกิจกรรมทั้งหมด 8 ครั้ง ดังนี้
    - เดือนตุลาคม 63 ให้ความรู้เรื่องการลดอาการปวด คอ บ่า ไหล่ ในผู้สูงอายุ
    - เดือนพฤศจิกายน 63 ให้ความรู้เรื่องการบริหารนิ้วมือด้วยสิ่่งประดิษฐ์ โดยวิทยากรเชี่ยวชาญ
    - เดือนมกราคม 64 ให้ความรู้เรื่องโรคใกล้ตัว โดยพยาบาลวิชาชีพ
    - เดือนกุมภาพันธ์ 64 ให้ความรู้เรื่องการบริหารนิ้วมือด้วยสิ่่งประดิษฐ์ โดยวิทยากรเชี่ยวชาญ
    - เดือนมีนาคม 64 ให้ความรู้และตรวจสุขภาพในช่องปาก โดยทันตแพทย์โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
    - เดือนพฤษภาคม 64 ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรใกล้บ้าน โดยแพทย์แผนไทย
    - เดือนมิถุนายน 64 ให้ความรู้การเสริมสร้างสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ โดยวิทยากรเชี่ยวชาญ และเดือนสิงหาคม 2564 ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพในช่องปาก โดยทันตภิบาล
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 20 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 20 พฤษภาคม 2564

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์บริการสาธารณสุข5 (อนุกูลธัญกิจอุปถัมภ์)

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 79,300.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- วันที่ 20 ดือนตุลาคม 63 ให้ความรู้เรื่องการลดอาการปวด คอ บ่า ไหล่ ในผู้สูงอายุ ค่าเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายชนิดอินฟาเรด จำนวน 2 เครื่องๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น กระดาษเอ 4 ปากกา แฟ้มซองใส่เอกสาร ฯลฯ เป็นเงิน 3,500.00 บาท
- วันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน 63 ให้ความรู้เรื่องการบริหารนิ้วมือด้วยสิ่่งประดิษฐ์ โดยวิทยากรเชี่ยวชาญ ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 ชั่วโมงๆละ 480 บาท เป็นเงิน 480 บาท เป็นเงิน 480.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่มจำนวน 2 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆละ 480 บาท เป็นเงิน 1,920 บาท เป็นเงิน 1,920.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรม 70คนๆละ 50บาท เป็นเงิน 3,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 28,400.00 บาท
วันที่20 มกราคม 64 ให้ความรู้เรื่องโรคใกล้ตัว โดยพยาบาลวิชาชีพ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
- วันที่22 กุมภาพันธ์ 64 ให้ความรู้เรื่องการบริหารนิ้วมือด้วยสิ่งประดิษฐ์ ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 ชั่วโมงๆละ 480 บาท เป็นเงิน 480 บาท เป็นเงิน 480.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่มจำนวน 2 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆละ 480 บาท เป็นเงิน 1,920 บาท เป็นเงิน 1,920.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม จำนวน 70 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 3,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 19,900.00 บาท
วันที่ 22 มีนาคม 64 ให้ความรู้และตรวจสุขภาพในช่องปาก โดยทันตแพทย์โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 7,000.00 บาท
วันที่ 20 พฤษภาคม 64 ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรใกล้บ้าน โดยแพทย์แผนไทย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 7,000.00 บาท
วันที่ 21 มิถุนายน 64 ให้ความรู้การเสริมสร้างสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ โดยวิทยากรเชี่ยวชาญ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร บรรยาย 1 คนๆละ 1 ชั่วโมง ๆ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร กิจกรรมกลุ่ม 2 คนๆละ 2 ชั่วโมง ๆ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
รวมเป็นเงิน 10,000.00 บาท
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพในช่องปาก โดยทันตภิบาล
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 7,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 79,300.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพมากขึ้น มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
    2. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินชีวิตในด้านต่าง ๆ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมผู้สูงอายุหมู่5
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรมผู้สูงอายุหมู่5


นาง สำอางค์ ศิลารักษ์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่5

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต