โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 1 ปี งบประมาณ 2564

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมได้สังสรรค์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่มาชมรมได้สังสรรค์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 45 คน
    สมาชิกชมรมผู้สูงอายุหมู่ 1 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- - ประสานงานกับพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ชุมชนสินสมุทร) ประธานและคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุนัดประชุม เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
    - - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินงานตามข้อมูล
    - - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนฯ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- - ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุและประสานงานกับ พยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ชุมชนสินสมุทร) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - - ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคนในชุมชน และการตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 27 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 27 สิงหาคม 2564

4. สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมชั้นล่างศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ชุมชนสินสมุทร)

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 52,800.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
1. กิจกรรมวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 สอนเรื่อง ลดปวด คอ บ่า ไหล่ ในผู้สูงอายุ สอนโดยนักกายภาพบำบัด เทศบาลนครรังสิต ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
- 1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 45 คนๆ 25 บาท เป็นเงิน 1,125.00 บาท
- 1.2 ค่าอาหารกลางวัน 45 คนๆ 75 บาท เป็นเงิน 3,375.00 บาท
- 1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมตลอดทั้งปี เช่น กระดาษเอ 4 ถ่านใส่ไมค์ลอย ป้ายไวนิลขนาด1x2เมตร ฯลฯ เป็นเงิน 2,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 6,750.00 บาท
2.กิจกรรมศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563การบริหารนิ้วมือด้วยสิ่งประดิษฐ์ทำกิจกรรม กลุ่มร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
- 2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 45 คนๆ 25 บาท เป็นเงิน 1,125.00 บาท
- 2.2 ค่าอาหารกลางวัน45 คนๆ 75 บาท เป็นเงิน 3,375.00 บาท
- 2.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม45 คนๆ 50 บาท เป็นเงิน 2,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 6,750.00 บาท
3.กิจกรรมวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 สอนเรื่องโรคใกล้ตัวสำหรับผู้สูงอายุ สอนโดยพยาบาลวิชาชีพ เทศบาลนครรังสิต ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
- 3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 45 คนๆ 25 บาท เป็นเงิน 1,125.00 บาท
- 3.2 ค่าอาหารกลางวัน 45 คนๆ 75 บาท เป็นเงิน 3,375.00 บาท
รวมเป็นเงิน 4,500.00 บาท
4.กิจกรรมวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564การบริหารนิ้วมือด้วยสิ่งประดิษฐ์ ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
- 4.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 45 คนๆ 25 บาท เป็นเงิน 1,125.00 บาท
- 4.2 ค่าอาหารกลางวัน 45 คนๆ 75 บาท เป็นเงิน 3,375.00 บาท
- 4.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม45 คนๆ 50 บาท เป็นเงิน 2,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 6,750.00 บาท
5.กิจกรรมวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564ตรวจสุขในช่องปาก โดยทันตแพทย์ รพ.ประชาธิปัตย์ ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
- 5.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 45 คนๆ 25 บาท เป็นเงิน 1,125.00 บาท
- 5.2 ค่าอาหารกลางวัน 45 คนๆ 75 บาท เป็นเงิน 3,375.00 บาท
รวมเป็นเงิน 4,500.00 บาท
6.กิจกรรมวันพฤหัสที่ 27 พฤษภาคม 2564 สอนเรื่องสมุนไพรใกล้บ้าน สอน โดย แพทย์แผนไทย เทศบาลนครรังสิตทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
- 6.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 45 คนๆ 25 บาท เป็นเงิน 1,125.00 บาท
- 6.2 ค่าอาหารกลางวัน 45 คนๆ 75 บาท เป็นเงิน 3,375.00 บาท
รวมเป็นเงิน 4,500.00 บาท
7.กิจกรรมวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 สอนเรื่องเสริมสร้างสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
- 7.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 45 คนๆ 25 บาท เป็นเงิน 1,125.00 บาท
- 7.2 ค่าอาหารกลางวัน 45 คนๆ 75 บาท เป็นเงิน 3,375.00 บาท
- 7.3 ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย1ท่านๆ ละ1ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- 7.4 ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม2ท่านๆละ2ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- 7.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม45 คนๆ 50 บาท เป็นเงิน 2,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 9,750.00 บาท
8.กิจกรรมวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 สอนเรื่องการดูแลสุขภาพในช่องปาก สอนโดยทันตภิบาล เทศบาลนครรังสิต ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
- 8.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 45 คนๆ 25 บาท เป็นเงิน 1,125.00 บาท
- 8.2 ค่าอาหารกลางวัน 45 คนๆ 75 บาท เป็นเงิน 3,375.00 บาท
รวมเป็นเงิน 4,500.00 บาท
แก้ไข
- กิจกรรมศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 25632.3 ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 ท่าน ๆ ละ 1 ชั่วโมง ๆ ละ 480 บาท เป็นเงิน 480.00 บาท
- .กิจกรรมศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 25632.4 ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 ท่าน ๆ ละ 2ชั่วโมง ๆ ละ 480 บาท เป็นเงิน 1,920.00 บาท
- กิจกรรมวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 25644.3 ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 ท่าน ๆ ละ 1 ชั่วโมง ๆ ละ 480 บาท เป็นเงิน 480.00 บาท
- กิจกรรมวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 25644.4 ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 ท่าน ๆ ละ 2ชั่วโมง ๆ ละ 480 บาท เป็นเงิน 1,920.00 บาท
รวมเป็นเงิน 4,800.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,800.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
    2. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่ม
    3. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมด้านสุขภาพร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 1
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 1


นางสาวปิยวรรณ์ มัยสิน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่1

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต