โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      หนูน้อยนครรังสิต ห่างไกลฟันผุ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน 0-5 ปี ได้รับการตรวจฟันและทาฟลูออไรด์วานิช เพื่อป้องกันฟันผุ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของเด็กก่อนวัยเรียน 0-5 ปี ได้รับการตรวจฟันและทาฟลูออไรด์วานิช เพื่อป้องกันฟันผุ อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 1000 คน
    เด็กก่อนวัยเรียน 0-5 ปี ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต จำนวน 1000 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุขและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
    - สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเด็กก่อนวัยเรียน 0-5 ปี ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต
    - จัดทำโครงการเพื่อเสนออนุมัติ
    - ขออนุมัติโครงการต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประสานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
    - ตรวจฟันและทาฟลูออไรด์ เด็กก่อนวัยเรียน 0-5 ปี จำนวน 1-2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนธันวาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2564 และส่งรักษาต่อในรายที่พบปัญหาเร่งด่วน
    - สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน
    - รายงานผลการดำเนินงาน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ พื้นที่เทศบาลนครรังสิต จำนวน 6 หมู่บ้าน

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 119,190.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ฟลูออไรด์วานิช Clinpro. 0.5 ml. 1 กล่อง/50ซอง จำนวน 20 กล่องๆละ 4200 บาท เป็นเงิน 84,000.00 บาท
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น พู่กันสำหรับทาฟลูออไรด์วานิช ถุงมือ ผ้าguaze กระจก ส่องฟัน ฯลฯ เป็นเงิน 30,800.00 บาท
- ตรายางหมึกในตัว 26x9 มม. สีน้ำเงิน จำนวน 6 อันๆละ 390 บาท เป็นเงิน 2,340.00 บาท
- ตะกร้าเอนกประสงค์ หูหิ้ว มีฝาปิด ลายการ์ตูน จำนวน 3 ชิ้นๆละ 350 บาท เป็นเงิน 1,050.00 บาท
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ แม็ก เป็นต้น เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 119,190.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็กก่อนวัยเรียนมีฟันผุลดลง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต


น.ส.พลาพร สมพรบรรจง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต