โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      สุขภาพแข็งแรง แกร่งด้วยแอโรบิค

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกายสม่ำเสมอ โดยคำแนะนำของผู้นำอย่างถูกต้อง
    1.1.2 กลุ่มเป้าหมายหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยออกกกำลังกายให้มากขึ้น
    1.1.3 ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในระดับดี - ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    ชุมชนซอยดีและบริเวณใกล้เคียงในเขตเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเพื่่อขอคำปรึกษา
    - สอบถามความต้องการของประชาชน จัดประชุมกลุ่ม เลือกประธานและกรรมการดำเนินงาน
    - เขียนและนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมวางแผนดำเนินงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
    - ประสานงานกับวิทยากรเกี่ยวกับตารางกิจกรรมและสถานที่
    - ทำหนังสือขอนุญาตใช้สถานที่
    - ดำเนินจัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยแอโรบิค ทุกวัน อังคาร พุธ และอาทิตย์ เวลา 17.00 -18.00 น.
    -
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 4 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ ลานหน้าห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" คลอง 2 อ.ธัญบุรี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 42,700.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย139 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 300 บาท เป็นเงิน 41,700.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรม 1 ชุดๆละ 1000 บาท เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,700.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
    2. กลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญ คุณค่า ประโยชน์ และหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มชุมชนรักษ์สุขภาพ
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มชุมชนรักษ์สุขภาพ


นางอารีย์ เชี่ยวสิทธิไชย ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มชุมชนรักษ์สุขภาพ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต