โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      อบรมเชิงปฏิบัติการวอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ โรงเรียนธัญบุรี

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด
    1.1.2 เพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายโดยการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลในกลุ่มเป้าหมาย
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมายใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายด้วยกีฬาวอลเลย์บอลอย่างสม่ำเสมอ
    1.2.2 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายไม่ติดยาเสพติดทุกชนิด
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 60 คน
    นักเรียนที่สนใจในกีฬาวอลเลย์บอล จำนวน 60 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุม วางแผนดำเนินการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชาสัมพันธ์โครงการ และเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจในกีฬาวอลเลย์บอล
    - ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการวอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ ในโรงเรียนธัญบุรีโดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ โรงเรียนธัญบุรี ในวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษจิกายน 2563 – 5 พฤษภาคม 2564 จำนวน 70 วัน ในเวลา 16.00 – 19.00 น.
    - ประเมินผลการดำเนินงานโดยการตอบแบบสอบถามผ่านคิวอาร์โค๊ต
    - หมายเหตุ กิจกรรมนี้ใช้คณะวิทยากรที่จบทางด้านพลศึกษา จากการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ในการฝึกอบรม
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุด 5 พฤษภาคม 2564

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนธัญบุรี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 64,500.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าสมนาคุณวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 ท่าน ชั่วโมงละ 200 บาท วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 70 วัน เป็นเงิน 42,000.00 บาท
- ค่าป้ายไวนิลโครงการ ตร.ม.ละ 150 บาท จำนวน 10 ตร.ม. เป็นเงิน 1,500.00 บาท
- ลูกวอลเลย์บอล MVA 300 จำนวน 14 ลูก ลูกละ 1,500 บาท เป็นเงิน 21,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,500.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนธัญบุรี
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนธัญบุรี


นายชาลี วัฒนเขจร ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต