โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      โครงการให้ยืมอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนพิการ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้คนพิการยืมอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพไปฟื้นฟูตนเองที่บ้าน
    1.1.2 เพื่อสนับสนุนให้คนพิการตระหนักถึงความสำคัญในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้ยืมอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมกับพยาธิสภาพของร่างกาย
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีการออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์ฟื้นฟูสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
    คนพิการที่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
    - ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการ
    - ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดเตรียมอุปกรณ์
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ตรวจประเมินระดับความพิการเพื่อจัดอุปกรณ์ฟื้นฟูที่เหมาะสม
    - ตรวจประเมินพัฒนาการในการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยแต่ละรายโดยนักกายภาพบำบัด
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมชั้น 11 (ห้องจงกลนี)

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 30,800.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
โครงการแบ่งปันอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อคนพิการ
- ยางยืดออกกำลังกาย เป็นเงิน 20,000.00 บาท
- ชุดของเล่นไม้ 8 แบบ เป็นเงิน 2,550.00 บาท
- บล๊อคตัวต่อแบบไม้ 50 ชิ้น เป็นเงิน 2,100.00 บาท
- เกมทุบพื้นน้ำแข็งกับน้องนกเพนกวิน เป็นเงิน 1,650.00 บาท
- ของเล่นไม้ชุดฝึกเครื่องมือช่าง เป็นเงิน 2,700.00 บาท
- หลักไม้เรียนรู้สีและสมดุล เป็นเงิน 1,800.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,800.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. 1. คนพิการไม่มีพยาธิสภาพในเรื่องข้อติดยึด กล้ามเนื้ออ่อนแรง
    2. 2. คนพิการสามารถประกอบกิจกรรมได้มากขึ้น

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
     7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) กิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ


นายบำรุง สมพืช ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต