โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      อบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนธัญบุรี

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสารเสพติดทุกชนิด
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมในกลุ่มเป้าหมายให้การออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาฟุตบอลอย่างถูกต้อง
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายห่างไกลยาเสพติด
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายออกกำลังกายด้วยการเล่นฟุตบอลอย่างสม่ำเสมอ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
    นักเรียนที่มีความสนใจทางด้านกีฬาฟุตบอล

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการ
    - เสนอโครงการ
    - จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายและขออนุมัติดำเนินการ
    - ประชาสัมพันธ์โครงการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชาสัมพันธ์โครงการ และเปิดรับนักเรียนที่มีความสนใจในกีฬาฟุตบอล
    - ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาฟุตบอล เพื่อสุขภาพห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนธัญบุรี
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุด 5 พฤษภาคม 2564

4. สถานที่ดำเนินการ สนามกีฬาฟุตบอล และลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนธัญบุรี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 112,300.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท จำนวน 40 คน จำนวน 40 วัน เป็นเงิน 40,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร บรรยาย วันแรก 1 คน 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 200 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 3 คน 3 ชั่วโมงๆ ละ 200 บาท จำนวน 39 วัน เป็นเงิน 70,200.00 บาท
- ค่าป้ายไวนิลโครงการ ฯ ตร.ม. ละ 150 บาท จำนวน 10 ตร.ม. เป็นเงิน 1,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,300.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาพแข็งแรง
    2. กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลอย่างถูกต้อง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนธัญบุรี
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนธัญบุรี


นายชาลี วัฒนเขจร ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต