โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมสุขภาพไลน์แดนซ์สุขภาพดี ชมฟ้า - วรางกูล

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมและสม่ำเสมอภายใต้ผู้ให้คำแนะนำ อย่างถูกต้อง
    1.1.2 เพื่อให้ประชาชนหันมาเอาใจใส่ดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น
    1.1.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี - ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านชมฟ้า - วรางกูล และพื้นที่ใกล้เคียง

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจความต้องการของประชาชนและจัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปการทำโครงการ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม วางแผน ดำเนินงานและมอบหมายงาน
    - ประสานวิทยากรและสถานที่ ที่ใช้ในการทำกิจกรรม
    - จัดกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการเต้นไลน์แดนซ์และบาสโลป ทุกวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 - 19.00 น.
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ ลานกีฬา ชุมชนชมฟ้า - วรางกูล

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 42,700.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย จำนวน 1 ท่าน/ครั้ง ๆ ละ 300 บาทจำนวน 139 ครั้ง เป็นเงิน 41,700.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น กระดาษเอ 4 ปากกา คลิปบอร์ด น้ำยาลบคำผิด แม็กซ์ ลูกแม็กซ์ และอื่น ๆ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,700.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
    2. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ก่อให้เกิดความร่วมมือ ความสามัคคี
    3. เยาวชนหันมาสนใจการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มส่งเสริมสุขภาพไลน์แดนซ์สุขภาพดี ชมฟ้า - วรางกูล
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) กิจกรรมการออกกำลังกายด้วยไลน์แดนซ์

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มส่งเสริมสุขภาพไลน์แดนซ์สุขภาพดี ชมฟ้า - วรางกูล


นางวิไลศิริ พงษ์พิทักษ์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสุขภาพไลน์แดนซ์สุขภาพดี ชมฟ้า - วรางกูล

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต