โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ บ้านฟ้าลากูน หมู่3

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฎิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีกิจกรรมสุขภาพร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
    1.2.3 ร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้กับตนเองได้
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
    สมาชิกชมรมผู้สูงอายุุบ้านฟ้าลากูน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผน
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินงานตามข้อมูล
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฎิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ๋ที่ใช้ตามโครงการ
    - ประสานงานพยาบาลวิชาชีพ เทศบาลนครรังสิต ในการให้ความรู้ด้านสุขภาพและจัดกิจกรรมทั้งหมด
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 12 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ อาคารสโมสรบ้านฟ้าลากูน

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 66,800.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
วันที่ 12 ตุลาคม 2563
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น ปากกา กระดาษ A 4 ลูกแม๊ก ลิควิด ฯลฯ เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- เก้าอี้พลาสติก จำนวน 30 ตัวๆละ 300 บาท เป็นเงิน 9,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
รวมเป็นเงิน 16,500.00 บาท
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม จำนวน 50 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คนๆละ1 ชั่วโมงๆ480บาท เป็นเงิน 480.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร กิจกรรมกลุ่ม 2 คนๆละ 2 ชั่วโมง ๆ 480 บาท เป็นเงิน 1,920.00 บาท
รวมเป็นเงิน 9,900.00 บาท
วันที่ 11 มกราคม 2564
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
รวมเป็นเงิน 5,000.00 บาท
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม จำนวน 50 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คนๆละ1 ชั่วโมงๆ480บาท เป็นเงิน 480.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร กิจกรรมกลุ่ม 2 คนๆละ 2 ชั่วโมง ๆ 480 บาท เป็นเงิน 1,920.00 บาท
รวมเป็นเงิน 9,900.00 บาท
วันที่ 10 มีนาคม 2564
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
รวมเป็นเงิน 5,000.00 บาท
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
รวมเป็นเงิน 5,000.00 บาท
วันที่ 10 มิถุนายน 2564
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม จำนวน 50 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร กิจกรรมบรรยาย 1 คนๆละ 1 ชั่วโมง ๆ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร กิจกรรมกลุ่ม 2 คนๆละ 2 ชั่วโมง ๆ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
รวมเป็นเงิน 10,500.00 บาท
วันที่ 10 สิงหาคม 2564
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
รวมเป็นเงิน 5,000.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,800.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ด้านสุขภาพ สามารถนำไปปฎิบัติและมีสุขภาพที่ดี
    2. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมผู้สูงอายุ บ้านฟ้าลากูน หมู่3
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรมผู้สูงอายุ บ้านฟ้าลากูน หมู่3


นายสุชาติ วงศ์สุวานิช ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต