โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่
    1.1.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะส่วนบุคคลและชุมชนให้เกิดความพร้อมในการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรค อย่างเป็นระบบ
    1.1.3 3 เพื่อสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดำเนินการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยได้รับการสอบสวนและควบคุมการระบาดของโรคตามมาตรฐานงานป้องกัน และควบคุมโรค
    1.2.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด สถานบริการสาธารณสุข ไม่มีภาชนะที่พบลูกน้ำ ยุงลาย ( CI = 0 )
    1.2.3 ชุมชน มีจำนวนหลังคาเรือนที่พบลูกน้ำยุงลายได้ไม่เกินร้อยละ 10 ( HI ≤ 10 )
    1.2.4 ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการป้องกันและควบคุมโรค มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี – ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 84000 คน
    ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางในการดำเนินงาน
    - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน
    - การวางแผน มาตรการ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในบ้าน วัด โรงเรียน
    - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โรคติดต่อตามฤดูกาล
    - รายละเอียดแต่ละกิจกรรมมีการวางแผนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดังนี้ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในแต่ละ กิจกรรม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายไวนิล สติกเกอร์ คู่มือ ฯลฯ จัดทำแผนพ่นจุลินทรีย์ รณรงค์กำจัด ลูกน้ำยุงลาย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ ในเขตเทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 727,500.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน บ้าน วัด โรงเรียน ศูนย์บริการสาธารณสุข
- ค่าเกล็ดซีโอไลท์ จำนวน 15 กล่อง ๆ ละ 7500 บาท เป็นเงิน 60,000.00 บาท เป็นเงิน 112,500.00 บาท
- ค่าน้ำยาเคมีกำจัดแมลงและพาหะนำโรค 50 ขวด ๆ ละ 1000 บาท เป็นเงิน 50,000.00 บาท
- ค่าจุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงลาย 60 กระปุก ๆ ละ 5000 บาท เป็นเงิน 300,000.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ เช่น กระดาษเอ 4 สติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน ฯลฯ เป็นเงิน 5,000.00 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 467,500.00 บาท
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โรคติดต่อตามฤดูกาล
- วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 500 โด๊ส ๆ ละ 450 บาท เป็นเงิน 225,000.00 บาท
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น Alcohol Pad,กล่องทิ้งเข็มฉีดยา,หน้ากากอนามัย,ถุงมือตรวจโรค ฯลฯ เป็นเงิน 35,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 260,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 727,500.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. มีระบบการเฝ้าระวังโรคที่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ทันท่วงที
    2. เกิดทีมควบคุมโรคที่มีศักยภาพในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวพลาพร สมพรบรรจง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต