โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ปันยิ้มด้วยหมวกมหัศจรรย์ สานศาสตร์พระราชา

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อลดปัญหาการเป็นเหาของนักเรียนในโรงเรียนทองพูลอุทิศ และเยาวชนเด็กด้อยโอกาส ในชุมชนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
    1.1.2 เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่รักษาเหาได้อย่างปลอดภัยและประหยัด
    1.1.3 เพื่อปลูกจิตสำนึกสาธารณะ จิตอาสา และสร้างยุวอาสา V.Spirit ภายในโรงเรียนทองพูลอุทิศ
    1.1.4 เพื่อสานศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 “ขาดทุน คือ กำไร” และ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
    1.1.5 เพื่อดำเนินกิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนทองพูลอุทิศในด้านการแก้ปัญหาสุขภาพ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 มีเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาการเป็นเหาในโรงเรียนและชุมชน
    1.2.2 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี – ดีมาก
    1.2.3 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นเหา
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 386 คน
    นักเรียนชั้นอนุบาล - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนทองพูลอุทิศ และเด็กด้อยโอกาสในชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- แต่งตั้งคณะกรรมการ
    - ประชุมคณะกรรมการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- กิจกรรมการให้ความรู้ในโรงเรียนและชุมชน
    - กิจกรรมการรักษาเหาในโรงเรียน
    - กิจกรรมการออกหน่วยรักษาเหาในชุมชน
    - กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและรักษาเหา ร่วมบูรณาการกับวันรณรงค์ยาเสพติดโลก
    - กิจกรรมการให้ความรู้ผ่านเสียงตามสาย
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนทองพูลอุทิศ และชุมชนใกล้โรงเรียน

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 35,250.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 50 บาท จำนวน 55 คน เป็นเงิน 2,750.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม 2 มื้อๆ ละ 25 บาทเป็นเงิน 50 บาท จำนวน 55 คน เป็นเงิน 2,750.00 บาท
- มะคำดีควาย จำนวน 10 กิโลกรัม ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- หนอนตายหยาก จำนวน 10 กิโลกรัม ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 1,500.00 บาท
- ดอกดาวเรือง จำนวน 10 กิโลกรัม ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- หมวกผ้า จำนวน 1,000 ใบ ๆ ละ 1 บาท เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ผ้าขนหนู 10 โหล ๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 3,500.00 บาท
- หวีเสนียด 10 โหล ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- ผ้าขาวบาง 20 เมตร ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ขวดแก้วใส้น้ำยา 20 ใบ ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 800.00 บาท
- ป้ายรณรงค์ให้ความรู้เป็นฐาน 6 ฐาน ขนาด 1 x 2 เมตร เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คนๆ1ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 3 คนๆ5ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 9,000.00 บาท
- ป้ายไวนิล อบรม ขนาด 12 ตรม.*150 บาท+7 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 2,000.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม แก้วน้ำ กระดาษเอสี่ ฟิวเจอร์บอร์ด กระดาษสี กระดาษบรู๊ฟ สีเทียน สีเมจิก เชือก กรรไกร ดินสอ ปากกา เป็นเงิน 2,750.00 บาท
รวมเป็นเงิน 35,250.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,250.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ไม่พบเด็กที่เป็นเหาในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง
    2. มีกิจกรรมให้เยาวชนได้เรียนรู้การเป็นจิตอาสา

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนทองพูลอุทิศ
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนทองพูลอุทิศ


นายสมชาย สังข์สี ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยโรงเรียนทองพูลอุทิศ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต