โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      สำรวจภาวะสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2564

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมในด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และเป็นข้อมูลปัจจุบัน
    1.1.2 เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดีขึ้น และเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ผู้สูงอายุในอนาคต
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่ครอบคลุม ร้อยละ 65
    1.2.2 มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่ถูกต้อง ร้อยละ 95
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 10200 คน
    1.จพสช.หรือแกนนำชุมชน จำนวน 200 คน 2.ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต จำนวน 10000 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดำเนินงาน
    - ประชุมคณะทำงาน สมาชิก จพสช. อผส . ชมรมผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินงานตามกิจกรรม
    - เขียนโครงการนำเสนอ เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใช้แบบคัดกรองผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิง โดยทีมวิทยากร ดำเนินกิจกรรมสำรวจข้อมูล ตามแบบคัดกรองภาวะพึ่งพิงผู้สูงอายุ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2563 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ชุมชนเทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 285,800.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างเหมาแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมฐานข้อมูลผู้สูงอายุ เป็นเงิน 20,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม200 คนๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 200 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 15,000.00 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารแบบฟอร์มเก็บข้อมูล เป็นเงิน 20,000.00 บาท
- ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร 200 ใบๆละ 95 เป็นเงิน 19,000.00 บาท
- ค่าวิทยากร บรรยาย 1 คนๆละ 3 ชั่วโมง ๆละ600 บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการสำรวจข้อมูล 10000 ชดๆละ 15 บาท เป็นเงิน 150,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนบันทึกข้อมูลในโปรแกรม 10000 ชุดๆละ 5 บาท เป็นเงิน 50,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 285,800.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 285,800.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. มีระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ที่ครอบคลุม
    2. สามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต


นายชั้น รักสูงเนิน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต