โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      พัฒนาศักยภาพ Care giver

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตัวต่อผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงอย่างเข้าใจเพิ่มมากขึ้น
    1.1.2 เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพิ่มขึ้น และสอบผ่านการฝึกอบรมภาคปฏิบัติได้
    1.2.2 ร้อยละ 95 ของผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 25 คน
    ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อรวบรวมข้อมูลมา วางแผนดำเนินกิจกรรม
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินงานตามข้อมูล
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - ดำเนินกิจกรรมการอบรมเพิ่มทักษะการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านให้มีประสิทธิภาพ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2564 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ ห้องจงกลนี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 26,075.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 25 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 1,875.00 บาท
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 25คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น กระดาษเอ4 แฟ้มใส่เอกสาร ปากกา เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย จำนวน 1 ชั่วโมง ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 กลุ่มๆละ 1 คนๆละ 3 ชัวโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600.00 บาท
- ค่ากระเป๋า 25 ใบๆละ 300 บาท เป็นเงิน 7,500.00 บาท
- เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล จำนวน 5 เครื่องๆละ 2000 บาท เป็นเงิน 10,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,075.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตัวต่อผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิงได้อย่างถูกต้อง
    2. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต


นายชั้น รักสูงเนิน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต