โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ หมู่ 3

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีสุขภาพจิตที่ดีและมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยการใช้ธรรมะเป็นหลักในการดำเนินชีวิต
    1.1.2 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับธรรมะสำหรับผู้สูงอายุได้
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในกิจกรรม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 150 คน
    สมาชิกชมรมผู้สูงอายุหมู่ 3

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขขอคำปรึกษา
    - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประธาน และกรรมการดำเนินงาน
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตามโครงการ
    - กิจกรรมบรรยายธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2564 สิ้นสุด 30 เมษายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 19,700.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 ท่านๆละ 2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150 คนๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 150 คนๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 11,250.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม เช่น กระดาษเอ4 ปากกา แม็ก ลูกแม็กซ์ ลิขิด และอื่นๆ เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 1x2 ม. เป็นเงิน 500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,700.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายสามารถนำหลักธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวัน

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 3
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 3


นายชั้น รักสูงเนิน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 3

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต