โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ข้อติด กล้ามเนื้อหดเกร็ง ให้สามารถดำรงชีวิตให้เป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติ
    1.1.2 เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของโรคที่สามารถป้องกันได้ในกลุ่มเป้าหมาย
    1.1.3 เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
    1.1.4 เพื่อให้อาสาสมัครมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้สูงอายุในชุมชน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 40 ของกลุ่มเป้าหมายมีพัฒนาการของการฟื้นฟูสภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของผู้ป่วยและญาติที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ
    1.2.3 ร้อยละ 85 ของผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมโครงการไม่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
    บริการเชิงรุกในชุมชน ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ จำนวน 50 ราย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่บริการ

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการ
    - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอคำปรึกษาในการเขียนโครงการและวิธีการดำเนินการ
    - สำรวจผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต
    - จัดทำโครงการเพื่อการขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- 1.ประสานทีมผู้ชำนาญการในการตรวจประเมินอาการแรกรับของผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ
    - 2.บริการเชิงรุกด้วยการฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุแต่ละรายด้วยการนวดแผนไทย ประคบสมุนไพร และกายภาพบำบัด โดยจะให้บริการสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง
    - 3.ตรวจประเมินผู้เข้ารับบริการ 3 เดือนครั้ง เพื่อติดตามอาการของผู้ป่วยและยุติการให้บริการ พร้อมทั้งคัดเลือกผู้เข้ารับบริการรายใหม่
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2564

4. สถานที่ดำเนินการ ในพื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 774,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินการ เช่น ยาหม่อง น้ำมันนวด ลูกประคบสมุนไพร พิมเสน การบูร ฯลฯ เป็นเงิน 20,000.00 บาท
- วัสดุสำนักงาน เช่น เล่มบันทึกการปฏิบัติงาน กระดาษ ปากกา ฯลฯ เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- วัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ ปรอทวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล จำนวน 14 เครื่องๆละ 1,000 บาท และ หน้ากากอนามัย ถุงมือ Face shield ฯลฯ เป็นเงิน 34,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทำกายภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำเดือน ตุลาคม สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 13 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 65,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทำกายภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำเดือน พฤศจิกายน สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 13 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 65,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทำกายภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำเดือน ธันวาคม สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 13 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 65,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทำกายภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำเดือน มกราคม สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 13 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 65,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทำกายภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 12 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 60,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทำกายภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำเดือน มีนาคม สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 14 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 70,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทำกายภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำเดือน เมษายน สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 13 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 65,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทำกายภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำเดือน พฤษภาคม สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 13 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 65,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทำกายภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำเดือน มิถุนายน สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 13 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 65,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทำกายภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำเดือน กรกฎาคม สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 13 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 65,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทำกายภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำเดือน สิงหาคม สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 13 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 65,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 774,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายสามารถดำรงชีวิตได้เป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด
    2. อาสาสมัครสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการทำกายภาพบำบัดในเชิงปฏิบัติได้
    3. อาสาสมัครเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้สูงอายุในชุมชน

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์)
    7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
     7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) ฟื้นฟูสภาพตามแนวทางการแพทย์แผนไทย

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์)


นางวรรณ์ฐมนธัญ ปลื้มชัย ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 3

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต