โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพนักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิต

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและส่งต่อการรักษาอย่างเหมาะสม
    1.1.2 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านความฉลาดทางอารมณ์(EQ)
    1.1.3 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สุขลักษณะและสุขนิสัยที่ถูกต้องรวมถึงการแกเไขปัญหาด้านสุขลักษณะ
    1.1.4 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหาร และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดหวาน มัน เค็ม และการรับประทานผักผลไม้
    1.1.5 เพื่อลดอัตราการเกิดเหาในนักเรียน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสายตา
    1.2.2 ประเมิน EQ กลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ
    1.2.3 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีสุขลักษณะและสุขนิสัยที่ถูกต้อง
    1.2.4 ร้อยละ 100 ของกลุ่มนักเรียนที่เป็นเหาได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 291 คน
    นักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิตจำนวน 291 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กำหนดปัญหา วางแผน กำหนดเป้าหมาย/ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบวิธีการดำเนินงานโครงการการ
    - ประสานงานผู้รับจ้าง เพื่อเป็นวิทยากร ดำเนินการตรวจ และซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานตามกำหนดการ
    - กำหนดแผนการดำเนินงานในการอบรมให้ความรู้
  2.2 ขั้นดำเนินการ- กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคัดกรองความผิดปกติทางสายตา
    - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ ความฉลาดทางอารมณ์ EQ
    - กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง สุขลักษณะและสุขนิสัย
    - กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนโดยนักเรียน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 74,650.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- กิจกรรมตรวจสุขภาพและคัดกรองความผิดปกติทางสายตา - ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน จำนวน 330 คน คนละ 120 บาท เป็นเงิน 39,600.00 บาท
- กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์และสุขลักษณะสุขนิสัย - ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 1ชั่วโมง เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม จำนวน 3คน คนละ 5ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 เป็นเงิน 9,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างละเครื่องดื่ม จำนวน 2มื้อ มื้อละ25บาทจำนวน330ชุด เป็นเงิน 16,500.00 บาท
- กิจกรรมตรวจสุขภาพโดยนักเรียน 10 ท่าและแก้ไขปัญหาโรคเหา - ค่าป้ายโครงการตารางเมตรละ150บาท จำนวน4 ตารางเมตร เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าแชมพูกำจัดเหาขนาด 20 มล. ซองละ22 บาท จำนวน 300 ซอง เป็นเงิน 6,600.00 บาท
- ค่าหมวกคุมผมใยสังเคราะห์ ห่อละ 100 ใบ จำนวน 3ห่อ ห่อละ 150 บาท เป็นเงิน 450.00 บาท
- ค่าหวีสางเหาจำนวน 10 อัน อันละ130 บาท เป็นเงิน 1,300.00 บาท
รวมเป็นเงิน 74,650.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74,650.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพได้รับคำแนะนำและรักษาอย่างเหมาะสม
    2. นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์สามารถแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่ถูกต้องและสังคมยอมรับ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนมัธยมนครรังสิต


นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต