โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      โรงเรียนปลอดโรค โรงเรียนดวงกมล

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้ปกครอง ครูู และผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อในเด็กวัยเรียน
    1.1.2 เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กร่วมกันควบคุมเฝ้าระวัง
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ปลอดจากโรคติดต่อในโรงเรียน
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 706 คน
    นักเรียนโรงเรียนดวงกมล

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมหารือและมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคติตต่อในวัยเรียนแก่พ่อแม่ผู้ปกครองโดยครูเป็นผู้ ถ่ายทอดความรู้
    - ป้องกันและควบคุมเกี่ยวกับโรคมือเท้าปากในวัยเรียน
    - ตรวจคัดกรองด้านสุขภาพแก่เด็กวัยเรียน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนดวงกมล

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 17,750.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- สบู่เหลวล้างมือขนาด 250ml จำนวน 24 ขวดละ75 บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- สบู่เหลวล้างมือชนิดเติมขนาด 3800ml จำนวน10 แกลอนละ200 บาท เป็นเงิน 2,000.00 บาท
- ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 2 ผืน ขนาด 150 cm*200cm เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- เจลล้างมือขนาด 200 ml จำนวน 24 ขวด ละ 175 บาท เป็นเงิน 4,200.00 บาท
- น้ำยาฆ่าเชื้อเดสตอลขนาด 500ml จำนวน 5 แกลอน ละ 1750 บาท เป็นเงิน 8,750.00 บาท
รวมเป็นเงิน 17,750.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,750.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้ปกครองนักเรียนมีความรูัความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อในเด็กวัยเรียน
    2. ลดการเกิดโรคติดต่อในเด็กวัยเรียนได้

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนดวงกมล
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.9 อื่นๆ(ระบุ) กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคในโรงเรียน

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนดวงกมล


นายสันทัด ปล่องทอง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนดวงกมล

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต