โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      100 ปี กิจกรรมเข้าจังหวะ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจผ่องใส
    1.1.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทางเลือกการออกกำลังการที่เหมาะสม
    1.1.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดการสามัคคี
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    ชุมชนหมู่ 6 และชุมชนใกล้เคียงอาคาร 100 ปี

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจความต้องการของสมาชิกที่ประสงค์จะร่วมกิจกรรม
    - จัดประชุมเพื่อระดมความคิดและหาแนวทางจัดทำโครงการ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม วางแผน การดำเนินงานและมอบหมายผู้ดำเนินงานตามโครงการ
    - ประสานวิทยากรผู้ฝึกสอนและสถานที่ที่ใช้ในการทำกิจกรรมตามโครงการ
    - จัดให้มีการออกกำลังกาย ตามจังหวะเพลง ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 15.00 -16.00 น.
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 5 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 13 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ ชั้น 3 อาคาร 100 ปี ธัญบุรี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 42,700.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะ 139 ช.ม.ๆละ 300 บาท เป็นเงิน 41,700.00 บาท
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ กระดาษ A4 ปากกา ถ่ายเอกสาร เครื่องเขียน เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,700.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ
    2. สมาชิกมีความพึงพอใจ มีความสามัคคี
    3. สมาชิกที่ได้ร่วมกิจกรรมได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
    4. สมาชิกมีสุขภาพที่แข็งแรง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่ม 100 ปี สุขภาพแข็งแรง
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะ

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่ม 100 ปี สุขภาพแข็งแรง


นางสาวดวงเดือน วงศ์สมิง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม100 ปี สุขภาพแข็งแรง

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต