โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      การประเมินและแก้ใขภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อประเมินและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
    1.1.2 เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนมีภาวะโภชนาการเกิน(อ้วน)และทุพโภชนาการ (ผอม)ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 100% ของกลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะโภชนาการเกินหรือทุพโภชนาการได้รับการดูแลและรับการแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
    นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน30คน(อ้วน)และทุพโภชนาการ10คน(ผอม) ของโรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีด์

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจภาวะโภชนาการของนักเรียน โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์
    - ประชุมหารือวิธีการดำเนินการ
    - จัดทำโครงการของบสนับสนุน
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการประเมินภาวะโภชนาการ
    - ดำเนินการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงของเด็กทุกเดือน
    - กรณีที่พบเด็กที่มีภาวะโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์จะมีการเพื่มและสนับสนุนโปรตีนให้กับเด็ก
    - กรณีที่พบเด็กที่มีภาวะโภชนาการสูงกว่าเกณฑ์(อ้วน)จะมีการควบคุมอาหารและให้ออกกำลังกายที่เหมาะสม
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนนครรังสิต เปรมปปรีดิ์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 16,800.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าฮูล่าฮูปขนาด 34 นิ้ว จำนวน 2 อัน ละ 250 บาท เป็นเงิน 500.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการเช่นค่าสำเนาเอกสาร ปากกา ดินสอ เป็นเงิน 500.00 บาท
- นมจืดสำหรับเด็ก 10 คน จำนวน 1080กล่อง ละ 10 บาท เป็นเงิน 10,800.00 บาท
- ไขไก่ 1 ฟอง/คน/วัน จำนวน 900 ฟอง/ละ4 บาท เป็นเงิน 3,600.00 บาท
- ค่าฮูล่าฮูปขนาด 22 นิ้ว จำนวน 10 อันละ140 บาท เป็นเงิน 1,400.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,800.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์


นางจงกร รมมูลตรี ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต