โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและก่อนวัยเรียนโรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้เด็กเล็กและก่อนวัยเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
    1.1.2 เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของเด็กอย่างถูกวิธี
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ100 ของกลุ่มเป้าหมายแปรงฟันได้ถูกวิธี
    1.2.2 เพื่อให้ผู้ปกครองช่วยเหลือนักเรียนในการแปรงฟันให้ดียิ่งขึ้น
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 200 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมและมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ
    - จัดทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรงฟันอย่างถูกวิธี
    - แจกใบความรู้เกี่ยวกับการแปรงฟันอย่างถูกวิธี ให้ผู้ปกครอง
    - ครูและผู้ดูแลเด็กนำเด้กเล็กและก่อนวัยเรียนแปรงฟันหลังอาหารเที่ยง
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 12,800.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- (แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ชุดละ50บาท จำนวน 180 ชุด เป็นเงิน 9,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรจำนวน1คนชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน3ชั่วโมง เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน ชุดละ25 บาท เป็นเงิน 1,500.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการเช่นค่าสำเนาเอกสาร ปากกา ดินสอ เป็นเงิน 500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 12,800.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,800.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนมีฟันผุลดลง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์


นางจงกร รมมูลตรี ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต